Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: „Budowa kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 68 i 69 w miejscowości Wisznia Mała”

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 127 025 , fax. 713 127 068
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 713 127 025, fax. 713 127 068
  REGON: 93193489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: „Budowa kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 68 i 69 w miejscowości Wisznia Mała”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 68 i 69 w miejscowości Wisznia Mała, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 2. Projekt winien przewidzieć budowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 5 500 m2, składającego się: z części dydaktycznej Szkoły Podstawowej, punktu przedszkolnego, kuchni ze stołówką, biblioteki, kotłowni, części sportowej z pełnowymiarową salą gimnastyczną. Projekt winien obejmować również niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną do właściwego użytkowania obiektu oraz zagospodarowanie terenu działek: miejsca postojowe, mała architektura, zieleń, plac zabaw/siłownia plenerowa/ ścieżka zdrowia wykonanymi zgodnie ze wstępną koncepcją programowo-przestrzenną (Koncepcją) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy oraz ustaleniami, uwagami Zamawiającego na etapie prac przedprojektowych. 2a. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać koncepcję budowy wolnostojącego budynku sportowo-rekreacyjnego (OSK) na działce nr 68 składającego się m.in. z: malej krytej pływalni o parametrach określonych programie Dolnośląski Delfinek wraz infrastrukturą towarzyszącą: pomieszczenia szatniowe, natryski, nogomyjki, toalety, pomieszczenie dla ratowników, magazyn sprzętu sportowego; sauny; kręgielni; kawiarni. 2b. W związku z przystąpieniem do przez Zamawiającego do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 68 obręb Wisznia Mała Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania podziału ww dokumentacji projektowej na odrębne części. W takiej sytuacji dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w części obejmującej przedmiotową działkę. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach przedmiotowej dokumentacji. 4. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 5. Warunki związane z realizacją zamówienia: 1). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 2). Zamawiający wymaga aby prace projektowe były prowadzone w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania wskazane w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z dnia 8 maja 2015 roku opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 3). W ramach umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalnych i prawnych, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę dotyczącego realizację zadania w oparciu o stworzoną przez siebie dokumentację projektową. 4) W celu realizacji zobowiązania określonego w ust. 3) powyżej Wykonawca podejmie w szczególności działania mające na celu uzyskanie wszelkich opinii, zgód, pozwoleń oraz dokonania wszelkich uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, które okażą się konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli osobom wskazanym przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw do jego reprezentowania w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. 5). Wykonawca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez Wykonawcę powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu do jego wiadomości. 6). Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego o aktualne składniki cenotwórcze w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i dostarczenia ich na żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi. Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wykonanie trzech takich aktualizacji. 7). Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego wykonywać czynności nadzoru autorskiego, o którym mowa w §10 niniejszej. 8). Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania comiesięcznego raportu z zaawansowania prac. Raport należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca z prac wykonanych w minionym miesiącu. 9). Wykonawca zobowiązuje się do udziału w wszystkich spotkaniach roboczych i naradach technicznych, które odbywać się będą na etapie realizacji zamówienia. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Zamawiający stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej. O spotkaniach Wykonawca zostanie powiadomiony z 3 dniowym wyprzedzeniem 10). Zamawiający zamierza zlecić przeprowadzenie audytu dokumentacji w odrębnym zamówieniu innej jednostce projektowej (zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego). Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania poszczególnych elementów i wersji dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej (także w formatach edytowalnych) na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni także bezpośrednio do jednostki audytującej 11). Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, projekt podlega ostatecznej akceptacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1). Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 3). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy). a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 4). Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) 1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach