Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

Gmina Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 387 01 00 , fax. 523 871 253
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec Kujawski
  ul. 23 Stycznia 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 387 01 00, fax. 523 871 253
  REGON: 52888200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie: przebudowy drogi gminnej nr 051075C - ul. Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej tj. budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej według warunków szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ: 1. Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 8, 2. Projekcie umowy – złącznik nr 7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy wyłącznie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowy oświetlenia ulicznego. Projekt nie dotyczy przebudowy istniejącej drogi i remontu nawierzchni. 1. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: a) projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 051075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej dla wszystkich niezbędnych branż, zawierającego co najmniej: - mapę lokalizacyjną orientacyjną przedstawiającą przebieg drogi, analizę jej powiązań z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; - projekt zagospodarowania terenu, przedstawiający istniejący i projektowany układ komunikacyjny oraz sieci uzbrojenia terenu, projektowany sposób odprowadzenia wód opadowych, a także układ zieleni; - projekt budowy oświetlenia ulicznego; - projekt branży drogowej obejmujący rozwiązania budowlane i techniczne w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem; - projekt przebudowy lub zabezpieczenia sieci i instalacji kolidujących z planowanym oświetleniem drogi i budową ścieżki pieszo-rowerowej; b) projektu wycinki drzew wraz z gospodarką drzewostanem; c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem, które zawierać będą szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót budowlanych w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, ich kontroli jakości, dokonywania obmiarów, odbiorów i płatności d) przedmiaru robót dla wszystkich branż objętych opracowaniem; e) kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż objętych opracowaniem; f) aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego; g) wytycznych do informacji BIOZ. 1.2 Opracowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym: a) dokumentów geodezyjno-prawnych dla umożliwienia podziału nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego; b) dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia; c) innych wymaganych opinii i uzgodnień wg specustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO SA nr 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548, w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej, dokument wadium należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.C.) swojego przedstawiciela jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Z pełnomocnictwa jw. wynikać musi wprost, że zostało ono udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednemu z nich lub innej osobie – do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach