Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugzambrow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola gminnego na działce o nr ew 2929/58 w Zambrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przedszkola Gminnego w Zambrowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2929/58 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowić będzie podstawę do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, powinna być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), służyć będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz późniejszych realizacji robót budowlanych. Zamówienie dotyczy przygotowania dokumentacji kosztorysowo -projektowej na budowę budynku Przedszkola Gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zambrów na działce o nr ew. 2929/58 o powierzchni 0,3483 ha zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.). Zamawiający zakłada, iż projektowany budynek winien być budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy około 500-650 m2. Na parterze budynku winny znajdować się w głównej mierze następujące pomieszczenia: kuchnia, stołówka, łazienki, szatnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, klatka schodowa oraz 2 mniejsze sale. Niezbędne jest zaprojektowanie sali wielofunkcyjnej przeznaczonej na zajęcia rytmiki i występy dzieci oraz do ćwiczeń gimnastycznych. Wykonawca opracowując dokumentację ma dokonać wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień na swój koszt. Wszelkie rozwiązania projektowe winny uwzględniać uwagi i wymagania Zamawiającego. Istniejący stan zagospodarowania terenu (działka nr 2929/58) Teren inwestycji jest wolny od zabudowy kubaturowej. W granicach działki istnieje infrastruktura podziemna (sieć wodociągowa), pozostałe niezbędne sieci uzbrojenia usytuowane są w przyległych ulicach. Teren planowanej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr 101/XX/04 Rada Miasta Zambrów z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2004 r. Nr 81 poz. 1227), gdzie obszar obejmujący m.in. przedmiotową nieruchomość oznaczono symbolem 6WZ. Działka figuruje w rejestrze zabytków i objęta jest ochroną Konserwatora Zabytków, gdyż wchodzi w skład zespołu koszar artyleryjskiej (28 budynków: koszarowe, magazynowe, gospodarcze). Nieruchomość obciążona jest służebnością na rzecz działki sąsiedniej nr 2929/59. Układ komunikacyjny Dojście i dojazd do działki od strony ulicy Fabrycznej poprzez ulicę dojazdową, zjazdem istniejącym. Sieci uzbrojenia terenu Przewiduje się wykonanie następujących przyłączy: Do sieci elektroenergetycznej, Do sieci wodociągowej, Do sieci kanalizacji sanitarnej, Do sieci cieplnej. Zakłada się, że wody opadowe z dachu zostaną rozprowadzone po terenie własnej działki. Program użytkowy Zaprojektowanie budynku przedszkola dla 5 grup po 25 dzieci, łącznie około 125 dzieci i około 20 pracowników. Jedna z sal przedszkolnych będzie prawdopodobnie przeznaczona dla dwulatków, a zatem przedszkole będzie również pełniło funkcję żłobka. Sale zajęć przedszkola usytuować w taki sposób, aby zapewnić w każdej z sal okna co najmniej z dwóch stron, możliwość narożnikowego przewietrzania pomieszczeń. W przedszkolu przewidziano pomieszczenie stołówki z zapleczem kuchennym niezbędnym do gotowania posiłków na miejscu, bez konieczności korzystania z usług cateringu. Budynek powinien posiadać klatkę schodową, wydzieloną pożarowo, mogącą pomieścić wolnobieżny podnośnik dla niepełnosprawnych lub dźwig osobowy z kabiną. Opracowanie dokumentacji powinni zawierać: - budynek przedszkola, - miejsca postojowe, - plac zabaw, - obszary zieleni, - oświetlenie terenu, - sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza (zapewnienie dostawy mediów) - ogrodzenie terenu - utwardzenie terenu Pozyskanie lub wykonanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich koszt, uzyskanie zezwoleń i uzgodnień będzie należało do Wykonawcy w ramach zawartej umowy. Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do występowania w jego imieniu do innych organów. Składający ofertę powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów. Zamówienie obejmuje także przygotowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej tj. map do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i niewymienionych w SIWZ, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia. Za wykonanie zamówienia uważa się dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę oraz kosztorysem inwestorskim, ofertowym, przedmiarem robót oraz wersję elektroniczną całości opracowania. Oferent powinien obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice, przeanalizować istniejące dokumenty geodezyjne i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy na wykonanie zamawianych usług. Koszty oględzin miejsca robót ponosi oferent. Załącznik nr 9 zawiera wstępną koncepcję zagospodarowania działki nr 2929/58 w Zambrowie. Przewidywała ona budowę budynku Urzędu Gminy i przedszkola. Niniejszy przetarg dotyczy wyłącznie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola (należy jednak przewidzieć możliwość dobudowania budynku Urzędu Gminy w późniejszym etapie). W ramach niniejszego zamówienia z uwzględnieniem treści wytycznych zamówienia należy wykonać: 1) Opracowanie wstępnego projektu z zagospodarowaniem terenu przyległego – wstępny projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2) opracowanie projektu budowlanego budynku spełniającego podstawowe założenia oraz szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami; 3) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury – przełożenia sieci i przyłączy oraz usunięcia kolizji (w przypadku ich wystąpienia) oraz uwzględnienie ich wykonania łącznie z realizacją inwestycji; 4) opracowanie projektów aranżacji wnętrz (doboru materiałów, kolorystyki, sposobu wykończenia i wyposażenia w meble) wszystkich pomieszczeń (w szczególności technologii przygotowania posiłków) wraz z ich wyposażeniem, technologii kotłowni; 5) opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego swym zakresem: wjazd na posesję, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, utwardzone dojścia i dojazdu do budynku, oświetlenie zewnętrzne, monitoring budynku i terenu objętego zagospodarowaniem, ogrodzenie, plac zabaw, małą architekturę oraz projekt zieleni; 6) opracowanie kosztorysów – osobno w poszczególnych branżach oraz specyfikacji dostaw na wyposażenie przedszkola i zaplecza kuchennego w meble, niezbędne urządzenia i sprzęt, ze szczególnym uwzględnieniem technologii kuchni, zagospodarowania terenu z placem zabaw; 7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót dla każdego kosztorysu; 8) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 potrzebnej do wykonania przedmiotowej dokumentacji wraz z wykazem właścicieli; 9) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia wraz z wszystkimi niezbędnymi do niego załącznikami (jeśli będzie wymagany) i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli będzie dotyczyło); 10) sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany); 11) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z wszystkimi niezbędnymi do niego załącznikami (jeśli będzie wymagany) i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego; 12) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (jeżeli będzie dotyczyło); 13) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; 14) wykonanie wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji; 15) udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację; 16) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszych materiałów przetargowych. Projektant na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac, w szczególności poprzez informacje przekazywane drogą e-mail oraz przekazując mu kopie wystąpień o warunki, wytyczne, uzgodnienia i kopie otrzymanych warunków i wytycznych. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska i dostarczy Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na budowę oraz wszelkie inne niezbędne decyzje, postanowienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót. Zamówienie opracować należy w: 1) 2 egzemplarzach – koncepcję projektową w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 2) 5 egzemplarzach projektu budowlanego w tym 4 egzemplarze zatwierdzonego projektu budowlanego i wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, 3) 5 egzemplarzach projektu wykonawczego, oddzielnie wszystkie branże, 4) 3 egzemplarzach – specyfikacje techniczne, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , tzw. BIOZ dla każdej branży, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów. 5) Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD: a) część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls PDF oraz w oryginalnych programach w jakich zostały opracowane, b) przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF oraz ath w wersji 4.07 lub wyższej, c) część rysunkową w formacie pdf oraz w oryginalnych programach w jakich zostały opracowane, do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia (opisy, rysunki, przedmiary, SST do zamieszczenia na stronie internetowej http://www.ugzambrow.pl/ oraz do wszelkich innych celów związanych z budową obiektu. W w/w ilościach dokumentację należało będzie przekazać Zamawiającemu (egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie mogą być w tę ilość wliczane). W każdym egzemplarzu dokumentacji muszą być ponumerowane strony i rysunki. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ustawy Pzp oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Uzyskanie warunków technicznych oraz wszystkie uzgodnienia należą do obowiązków projektanta, należy je wpisać na rysunku projektu zagospodarowania. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają elementy, które podane są do uwzględnienia. Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Zakres i forma powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). Zamawiający wymaga, aby w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłożył szczegółowy projekt wstępnych rozwiązań projektowych, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę opracowania przedmiotu umowy. Zamawiający ma 14 dni na akceptację wstępnego projektu lub wniesienie do niego uwag, w przypadku milczenia lub nie wniesienia uwag w w/w okresie uznaje się koncepcję za uzgodnioną. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ i załączników do SIWZ oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy. Wykonawca powinien opracować dokumentację w oparciu o: 1) ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), 2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422), 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129), 4) przepisy, normy, literatura techniczna niezbędne do realizacji przedsięwzięcia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca wraz z ofertą, musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z przedmiotowego postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Ocena wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich i korzystających z podwykonawców: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 (załączniki 2 i 3) oraz składa zobowiązanie tych podmiotów (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 (załącznik nr 2). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 (załączniki nr 2 i 3) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach