Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka 25/27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 01525964000059
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mokotow.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu technicznego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących modernizację łazienek.Do obowiązków Projektanta należy opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego z oceną stanu technicznego poszczególnych części budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) w zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o wartości minimum 30.000,00 zł brutto każda, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu budynku, obejmujące swym zakresem pomieszczenia sanitarne.W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).Uwaga dotycząca wykonawcy, który zamierza uzyskać punkty w ramach kryterium II – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia.Zamawiający zastrzega, że żadna z usług, które wykonawca wskaże jako doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (projektanta w specjalności architektonicznej), w celu uzyskania punktów w ramach kryterium II, nie może być jednocześnie usługą wykazaną w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.W związku z powyższym, jeżeli usługa wykazana w wykazie usług, składanym na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, będzie tą samą usługą, jaką wykonawca wykaże w informacji o doświadczeniu osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia (projektanta w specjalności architektonicznej), składanej wraz z ofertą, w celu uzyskania punktów w ramach kryterium II, Zamawiający uzna, że usługa ta nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.2) w zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą co najmniej trzy osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w niżej wymienionych specjalnościach:• architektonicznej;• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych;• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:- warunek określony w punkcie 1) powyżej musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;- warunek określony w punkcie 2) powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunków.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 1) powyżej musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach