Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/60/HP

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334, , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, , fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/60/HP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez przebudowę budynku oraz montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi. 2. Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 3. Termin wykonania zamówienia: - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie projektu budowlanego i złożenie go w Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, - do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR). W odniesieniu do nadzorów autorskich: na wezwanie Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach