Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Bema w Raciborzu"

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 550 710 , fax. 327 550 725
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 550 710, fax. 327 550 725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Bema w Raciborzu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Bema w Raciborzu wraz z przebudową fragmentów kanalizacji deszczowej o następujących parametrach: Klasa drogi L; a)kategoria obciążenia ruchem KR2; b)długość ulicy: ok. 539 m. c)zalecana szerokość jezdni 6,00 m; d)zalecana szerokość chodników 1,50-2,00 m; e)zalecana szerokość ścieżki rowerowej 2,00 m; f)szerokość pasa drogowego zmienna: od 15 m do 18 m (obejmuje jezdnię, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i pas zieleni); g)powierzchnia pasa drogowego (stan istniejący): ok. 9 100 m². 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach