Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach”

GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, pl. Rynek 1-5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48684708281
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
  pl. Rynek 1-5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. +48684708281
  REGON: 970770540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania budynku Inkubatora Technologicznego w Żarach, z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, stanowiących załącznik nr 1 do projektu umowy wraz z uzyskaniem decyzji formalno - prawnej w zakresie uprawniającym do wykonania w całości prac na podstawie wykonanej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach