Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Ostrobramskiej w Legionowe na odcinku od ul. Parkowej do ul. Jasnogórskiej wraz z remontem oświetlenia drogowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 52483200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.legionowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Ostrobramskiej w Legionowe na odcinku od ul. Parkowej do ul. Jasnogórskiej wraz z remontem oświetlenia drogowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Ostrobramskiej w Legionowe na odcinku od ul. Parkowej do ul. Jasnogórskiej wraz z remontem oświetlenia drogowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 1. Wytyczne do projektowania: 1) wypis i wyrys dla ul. Ostrobramskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Jasnogórskiej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXII/424/2013 Rady Miasta w Legionowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 7622 z dnia 8 lipca 2013 roku) w zakresie ustaleń dotyczących ww. odcinka ul. Ostrobramskiej ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCY - zał. do wniosku; 2) w ramach opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania WYKONAWCA uwzględni propozycje zarządcy drogi, tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo opisane w zał. do wniosku, tj: a) rozważenie możliwości ruchu jednokierunkowego na części odcinka ulicy Ostrobramskiej (w kierunku ul. Jasnogórskiej) wraz ze zwężeniem jezdni, przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego na pozostałej części odcinka ul. Ostrobramskiej (w kierunku ul. Parkowej); z uwagi na proponowane rozwiązanie ruchu jednokierunkowego, ostateczne rozwiązania projektowe zostaną przekazane po konsultacjach społecznych , b) nawierzchnia jezdni z kostki betonowej w kolorze szarym, c) wjazdy bramowe z kostki betonowej koloru grafitowego, d) podbudowa z kruszywa łamanego, e) należy przewidzieć jednostronny chodnik (po stronie istniejących posesji) o szerokości 2 m, przy uwzględnieniu istniejących słupów teletechnicznych, f) wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej ulicy Ostrobramskiej zaleca się odprowadzać poprzez spadek poprzeczny do przewidzianego w poboczu drogi (usytuowanego wzdłuż ogrodzenia stadionu miejskiego) sączka chłonnego wykonanego w formie drenażu francuskiego, gdzie następować będzie rozsączenie w grunt; dodatkowo uwzględnić wykonanie systemu skrzynek rozsączających w najniższym punkcie drogi (odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem słupkami drogowymi) wraz z wykonaniem studni rewizyjnej umożliwiającej podczyszczanie urządzenia, połączonej z systemem skrzynek, jak również z uwzględnieniem w poboczu chłonnym wykonania systemu rozprowadzenia wody za pomocą rury perforowanej Ø min. 200 mm, g) należy uwzględnić zmianę niwelety terenu przy dostosowaniu rzędnych projektowanych do istniejących zjazdów; zmiany należy dokonać od skrzyżowania z ul. Parkową z uwagi na duże różnice pomiędzy istniejącymi rzędnymi (przy uwzględnieniu przebudowy istniejącego utwardzonego odcinka drogi), h) uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, i) należy uwzględnić wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie typu LED przy zachowaniu odpowiednich parametrów świecenia dla klasy drogi (projekt powinien zawierać opis opraw i określenie klasy oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne z uwzględnieniem potrzeb użytkowników drogi); oprawy oświetleniowe LED o klasie szczelności IP66, klasie odporności mechanicznej IK 08 i temperaturze barwowej do 3300 K o mocy wynikającej z optymalizacji obliczeniowej; korpus i pokrywa oprawy powinny być wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo, klosz ze szkła hartowanego; oprawa powinna eliminować zjawisko olśnienia; budowa oprawy powinna eliminować przegrzewanie się modułów LED i układu zasilającego; układ zapłonowy powinien posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 4 kV; budowa oprawy powinna pozwalać na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; układ zasilający powinien umożliwiać zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego; oprawy należy wstępnie zaprogramować na redukcję o 40% strumienia świetlnego w godzinach 23÷05; rozmieszczenie opraw, wysokość źródła światła i krzywe rozsyłu powinny gwarantować optymalne oświetlenie jezdni; wygląd, styl i wielkość oprawy mają być zbliżone do zamieszczonych poniżej rysunków poglądowych; oprawa powinna podlegać recyklingowi, w opisie należy uwzględnić zapis dotyczący wymogu wykonania pomiarów oświetleniowych po wybudowaniu oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201-4, j) projekt inwentaryzacji zieleni, w przypadku konieczności, oraz uzgodnienie projektu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo. 2. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem wytycznych do projektowania opisanych w pkt. 1 1) zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych, 2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i szczegóły konstrukcyjne), - 5egz. 3) opracowanie badań geologicznych o głębokości min. 3m co najmniej w dwóch punktach - 2 egz. 4) uzgodnienia projektu z zarządcą/właścicielem terenu, zarządcami sieci, trasa których pokrywa się z trasą projektowanej drogi, m.in. z PW-K "Legionowo", Telekomunikacją, PGE - zalecenia w/w instytucji WYKONAWCA uwzględni w projekcie, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - oraz dokonanie i uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz do uzyskania pozwolenia na budowę, 5) opracowanie operatu wodnoprawnego i jego zatwierdzenie poprzez pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego – 2 egz. 6) opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu – 3 egz., 7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w układzie branżowym – 1 egz., 8) opracowanie przedmiaru robót w układzie branżowym – 2 egz., 9) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót – 2 egz., 10) określenie kosztów cyklu życia wbudowanych elementów ulicy – 2 egz. 11) opracowanie projektu usunięcia kolizji w przypadku wystąpienia kolizji ze słupami energetycznymi, oświetleniowymi, telekomunikacyjnymi itp. - 4 egz. Koszty map i wszelkich uzgodnień ponosi WYKONAWCA. Wymagania zamawiającego zostały opisane w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje budowę drogi, w oparciu o projekt budowlany będący przedmiotem wniosku, w roku 2020. 1. Teren, na którym znajdują się opisywane nieruchomości nie jest objęty ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody. 2. W projekcie należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadań oraz zdobył wszelkie informacje, np. od zarządców sieci, trasa których pokrywa się z projektowaną drogą o koszty związane z uzgodnieniem projektów w zakresie wymaganych regulacji urządzeń, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. WYKONAWCA ma obowiązek uzgadniania z ZAMAWIAJĄCYM dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy: 1) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z późn. zmianami), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. t.j. poz. 1129), 3) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu; Treść dokumentu powinna określać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; 5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: – dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 7 ust. 3 SIWZ – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; – dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz w § 7 ust. 4 SIWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców, 7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6; 8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). 5. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ); 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 5) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach