Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę chodnika wraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy drodze Przyjaźń - Skrzeszewo

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2021-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę chodnika wraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy drodze Przyjaźń - Skrzeszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy drodze Przyjaźń – Skrzeszewo. 2. Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, odwodnienie powierzchniowe (rowy), sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa. 3. Podgląd aktualnej sieci uzbrojenia terenu jest dostępny na stronie internetowej: https://zukowo.e-mapa.net/ zakładka powiat kartuski, uzbrojenie terenu 4. Działki o nr ewid. gruntów 337 (Skrzeszewo) i nr ewid. gruntów 210 (Przyjaźń) stanowią własność Gminy Żukowo. 5. Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 6. Założenia do projektowania: 1) Jednostronny chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od skrzyżowania z ul. Łąkową w Przyjaźni do wysokości ul. Słonecznej w Skrzeszewie; chodnik należy zaprojektować w miarę możliwości w granicach pasa drogowego. 2) Chodnik (z dopuszczeniem ruchu rowerowego) o szerokości 2,50 m z kostki betonowej bezfazowej. 3) Długość projektowanego chodnika - ok. 2,5 km. 4) Zaprojektować zjazdy do każdej działki (także niezabudowanej) oraz zjazdy publiczne. 5) Odwodnienie należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejącego systemu rowów otwartych – zaprojektowanie brakujących elementów odwodnienia. Uwzględnić w dokumentacji odtworzenie, pogłębienie i oczyszczenie rowów. 6) Zaprojektować budowę / przebudowę / remont istniejącego uzbrojenia – jeżeli będzie taka konieczność i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, opiniami gestorów sieci i urządzeń. 7) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych. 8) Zaprojektować nowy kanał technologiczny. 9) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy. 10) Zaprojektować oznakowania pionowe i poziome wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzeniem projektu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 7. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: 1) Projekt koncepcyjny. 2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 3) Projekt budowlany. 4) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego. 5) Mapa do celów projektowych. 6) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną. 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami. 9) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 10) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 11) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 12) Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczęcia postępowania / postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 13) Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia. 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji). 15) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach