Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, budowlano-wykonawczej wielobranżowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na I piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin - miasto, dla której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 362/2019 z dnia 19 wrzesień 2019r., wydaną przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – w zakresie dodatkowym „Dostosowanie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. do wymogów ochrony przeciwpożarowej”

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4750601 , fax. 68 4750602
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
  ul. Zamkowa 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 68 4750601, fax. 68 4750602
  REGON: 29063000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, budowlano-wykonawczej wielobranżowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na I piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin - miasto, dla której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 362/2019 z dnia 19 wrzesień 2019r., wydaną przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – w zakresie dodatkowym „Dostosowanie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. do wymogów ochrony przeciwpożarowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zamiennego, budowlano-wykonawczego wielobranżowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na I piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin - miasto, dla której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 362/2019 z dnia 19 wrzesień 2019r., wydaną przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – w zakresie dodatkowym „Dostosowanie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania projektowe w dodatkowym zakresie do zamówienia muszą obejmować: a) wyposażenie obiektu – siedziby Zamawiającego położonej przy ul. Zamkowej 1, 66-200 Świebodzin – (dalej jako „obiekt”) w instalację sygnalizacji pożarowej w ochronie pełnej z monitoringiem do Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie, b) wyposażenie każdej dyżurki lekarskiej i pielęgniarskiej znajdującej się w obiekcie (w ramach systemu sygnalizacji pożaru) w optyczno-akustyczne sygnalizatory alarmowe umożliwiające szybkie rozpoczęcie ewakuacji, c) podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru urządzeń oddymiających zamontowanych w oknach ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 znajdujących się w obiekcie. Plan obiektu znajduje się w Ekspertyzie Technicznej z dnia 14.04.2018r. Ekspertyza Techniczna stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, d) zainstalowanie dodatkowego sygnalizatora akustycznego na zewnątrz obiektu, e) wyposażenie każdej kondygnacji obiektu w ramach instalacji sygnalizacji pożaru w optyczno-akustyczne urządzenia alarmowe, f) wyposażenie dróg ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w obiekcie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu światła co najmniej 51x, g) zapewnienie możliwości ewakuacji do innej strefy/innych stref w ramach tej samej kondygnacji w obiekcie, h) zamknięcie otworów drzwiowych w obiekcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60-C sterowanymi przez system sygnalizacji pożaru, i) wykonanie obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej w obiekcie w poziomie poddasza w klasie EI60, j) zamknięcie wejścia z ewakuacyjnych klatek schodowych K3 i K4 w obiekcie na poddasze drzwiami klasy EI30. Plan obiektu znajduje się w Ekspertyzie Technicznej z dnia 14.04.2018 r. Ekspertyza Techniczna stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, k) dostosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do PN-EN 671-1:2012 (zapewnienie wyposażenia w węże półsztywne), l) wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ł) wyposażenie pomieszczeń serwerowni w optyczno-akustyczne sygnalizatory alarmowe (w ramach systemu sygnalizacji pożaru), m) pełną koordynację projektową i wykonawczą wszystkich niezbędnych branż, uzgodnień, rysunków, kosztorysów. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu właściwej oceny przedmiotu zamówienia i skalkulowania odpowiednio ceny. 3. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może używać nazw własnych materiałów i urządzeń. Użycie nazw własnych materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej będzie skutkować nie przyjęciem dokumentacji przez Zamawiającego. 4. Pozostałe wymagania zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający nie stawia wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 3) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach