Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa Sali Wiejskiej w Ludzisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu”

GMINA SANTOK ogłasza przetarg

 • Adres: 66-431 Santok, Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957287510 , fax. 957287511
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SANTOK
  Gorzowska 59
  66-431 Santok, woj. lubuskie
  tel. 957287510, fax. 957287511
  REGON: 21096690600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa Sali Wiejskiej w Ludzisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca w przyjętych rozwiązaniach projektowych musi uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności projektować infrastrukturę z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. 3. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny następujących prac: 1) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń itp., związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie potrzebnym dla realizacji robót budowlanych, 2) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci, 3) Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, 4) Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzgodnionej z Zamawiającym, 5) Opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją BIOZ, a w tym: a) Projekt budowlany wszystkich branż, b) Projekt wykonawczy wszystkich branż, 6) Sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, 7) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej wraz z przedmiarami i kosztorysami zerowymi, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, 8) Sporządzenia Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 9) Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prowadzonej inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 10) Aktualizacja kosztorysów i dokonywanie podziału tego kosztorysu przez okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach