Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej w Gdańsku”. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) rozbudowę układu drogowego ul. Radiowej, na odcinku od ul. Radarowej do ul. Spadochroniarzy wraz z prawidłowym skomunikowaniem z ww. ulicami, w tym: – budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, – przebudowę nawierzchni jezdni, – odprowadzenie wód opadowych, – przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia, – docelową organizację ruchu, – wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy, – zieleń wraz z małą architekturą, 2) odtworzenie elementów środowiska, 3) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień. 3. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie w szczególności: 1) materiałów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych i ich aktualizacji oraz projektów podziałów nieruchomości, 4) dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, 5) wniosków o wydanie warunków technicznych gestorów sieci, 6) projektów budowlanych, 7) wielobranżowych projektów wykonawczych, 8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 9) przedmiarów robót, 10) kosztorysów inwestorskich, 11) zbiorczego zestawienie kosztów, 12) wytycznych do organizacji ruchu na czas budowy, 13) projektu docelowej organizacji ruchu, 14) materiałów niezbędnych do uzyskania opinii oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 600 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny 59/BZP-U.510.30/2020/MD. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach