Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich: część I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich: część I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynków internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz pełnienie nadzorów autorskich w czasie realizacji robót budowlanych część I - Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14, część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą część zamówienia oddzielnie. 2. W przypadku zaistnienia konieczności sporządzenia ekspertyz technicznych, w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), koniecznych do wniosków o zaakceptowanie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy rozbudowach, przebudowach budynków internatów, wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zleci i uzyska odpowiednie, wymagane przepisami opracowania, a także przygotuje wnioski o odstępstwo. 3. Dokumentacja projektowa winna obejmować tylko realizację robót budowlanych niezbędnych do wykonania w obiektach, w celu zapewnienia w nich prawidłowych warunków ewakuacji ludzi i bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie robót. Zamawiający przewiduje etapowanie robót budowlanych, co należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. Internaty znajdują się w jednym budynku wraz z innymi podmiotami i stanowią jedną strefę pożarową, którą należy rozpatrywać w całości, a nie jako odrębny, niezależnie funkcjonujący obiekt. 4. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić nakazy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, określające obowiązki i terminy ich wykonania w poszczególnych obiektach, zawarte w załączonych decyzjach: część I - internat przy Zespole Szkół Mechanicznych - Decyzja Nr 2 MZ.5581.XV/180.6.2017.TB z dnia 09.05.2017 r., część II - internat przy Zespole Szkół Nr 16 - Decyzja Nr 1 MZ.5581.XV/196.9.2017.KW z dnia 27.04.2017 r. część III - internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - Decyzja nr 1 MZ.5581.XV /172.4.2017.MF z dnia 27.04.2017 r., Decyzja nr 2 MZ.5581.XV/172.4.2017. MF z dnia 27.04.2017 r. 5. Elementy dokumentacji projektowej (dla każdej części oddzielnie): 1. Inwentaryzacja całego obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji, w każdej branży oddzielnie oraz inwentaryzacja zieleni na terenie objętym opracowaniem w przypadku kolizji przy konieczności rozbudowy - po 2 egz. 2. Koncepcja – propozycja rozwiązań projektowych (część opisowa i rysunkowa). Należy przedstawić i uzyskać akceptację zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań i planowanych materiałów budowlanych wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów - 2 egz. 3. Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), konieczna do wniosku o zaakceptowanie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy rozbudowie, przebudowie budynku internatu ((odrębne dla każdego budynku wraz z przygotowaniem wniosku o odstępstwo) - 5 egz. 4. Projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 1:500 (część opisowa i część rysunkowa; mapę przygotowuje biuro projektów) + projekt architektoniczno-budowlany + ekspertyza techniczna konstrukcyjno-budowlana - 5 egz. 5. Projekty wykonawcze na roboty budowlane wynikające z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i określonych w przepisach techniczno-budowlanych (odrębne dla każdego budynku, każda branża i instalacja oddzielnie) a) projekt architektoniczny b) projekt konstrukcyjny c) projekt drogowy d) projekt instalacji sanitarnych e) projekt instalacji elektrycznych f) projekt instalacji teletechnicznych g) projekt ochrony terenów zadrzewionych - po 5 egz. 6. Przedmiary robót (oddzielnie każda branża i instalacja, ilości robót w pozycjach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) po 2 egz. 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem jw. - w każdej branży oddzielnie po 5 egz. 8. Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje, nie więcej niż trzykrotnie, w okresie 3 lat od otrzymania pozwolenia na budowę, po pisemnym zgłoszeniu potrzeby aktualizacji przez zamawiającego (z podziałem i dokładnością jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów, w formacie *pdf, *ath i *excel po 2 egz. 9. Wersja elektroniczna inwentaryzacji, ekspertyzy ppoż., projektu budowlanego, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formacie *pdf, przedmiarów robót w formacie *ath i *pdf, a także kosztorysów „ślepych” w formacie *ath i *excel. Układ, zawartość rzeczowa, numeracja - dokładnie tak, jak w wersjach „papierowych”. 1 kpl Uwaga: Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po realizacji inwestycji. Szczegóły dotyczące niniejszego należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 6. Zakres zamówienia obejmuje również (dotyczy wszystkich części): a) uzyskanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, b) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, warunków technicznych (np. przyłączenia obiektu, usunięcia kolizji, zabezpieczenia elementów instalacji), opinii, decyzji i uzgodnień, c) przygotowanie, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku (jeśli zaistnieje konieczność), d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiającego pod względem zgodności z zakresem przedmiotu zamówienia, a także aprobaty zaproponowanych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych oraz wstępnego szacunku kosztów, e) przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych, opracowanie projektu nasadzeń (jeśli zaistnieje konieczność), f) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, g) zapewnienie pełnienia nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. * odpowiednio należy wybrać 7. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Pzp. 8. W dokumentacji projektowej wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 9. W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 10. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz do zakresu zamówienia. UWAGI: 1. Inwestycje należy zaprojektować w sposób umożliwiający realizację prac w czynnych obiektach. 2. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenach inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: część I – 1 800 zł część II – 2 100 zł część III – 2 000 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania internatów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich: część I – Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14*, część II - Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28*, część III - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1* (*odpowiednio wpisać). 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 2) i 3) SIWZ - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII pkt 1 SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach