Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną”

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, Zajazd 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 662-35-49
 • Data zamieszczenia: 2022-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zajazd 8
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 23 662-35-49
  REGON: 130335984
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i pełnienie nadzoru autorskiego na wybranych drogach gminnych w mieście Raciąż. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych z podziałem na następujące części:Część I: „Rozbudowa ul. Jesionowej i przebudowa ul. Lipowej w Raciążu”Część II: „Przebudowa ul. Wolności, ul. Parkowej, ul. Młodzieżowej oraz budowa ul. Spółdzielczej i ul. Szwedzkiej w Raciążu”Część III: „Budowa ul. Wnorowskiego, ul. Zielińskiego, ul. Chrobrego, ul. Mieszka I, ul. Batorego oraz przebudowa ul. Dobrzańskiego w Raciążu”2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1) opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego i aneksu do PFU (stanowiące załączniki nr 8 i 9 do SWZ) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub decyzji o pozwolenie na budowę lub braku sprzeciwu odnośnie zgłaszanego zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;2) uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - uzyskanie decyzji zwalniającej zarządcę drogi publicznej z obowiązku budowy kanału technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1736);3) nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.3. W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować w szczególności następujące elementy:1) wykonanie kompletnych, wielobranżowych dokumentacji projektowych rozbudowy lub przebudowy dla przedmiotowych ulic wskazanych na załączonym planie orientacyjnym,2) projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg standardów dla danej kategorii drogi oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia,3) dokonanie inwentaryzacji kolidujących z inwestycją drzew - w przypadku konieczności przygotować niezbędne materiały do wniosku i uzyskać decyzję derogacyjną i/lub zgodę na wycinkę chronionego/zabytkowego drzewostanu,4) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń konstrukcji jezdni oraz chodników,5) uwzględnienie wszystkich elementów projektowych i spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),6) zaprojektowanie odwodnienia projektowanego dla wszystkich ulic,7) zaprojektowanie oświetlenia ulicznego dla wskazanych ulic,8) zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla wskazanych ulic,9) zaprojektowanie sieci wodociągowej dla wskazanych ulic,10) uzyskanie uzgodnień, z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości, w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,11) wykonanie projektów podziału działek zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem zagospodarowania terenu,12) dokonanie regulacji prawnej istniejących działek w pasie drogowym,13) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego w liniach rozgraniczających w ramach projektowanej inwestycji.4. Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy (dla każdej z trzech części):1) mapa do celów projektowych – 1 egz.2) dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz.3) materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,4) materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodno-prawne, tj. operat wodnoprawny – 2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,5) projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji,6) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 2 egz. + egzemplarze wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji,7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,8) projekt techniczny – 4 egz.,9) projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 3 egz.,10) przedmiar robót – 2 egz.,11) kosztorys inwestorski – 2 egz.,12) szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.,13) materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu),14) raport z badań archeologicznych (jeśli jest wymagany) – 3 egz.5. Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności lub powinien być im nadany rygor natychmiastowej wykonalności.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności i prace, które nie zostały wyszczególnione w PFU lub SWZ, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, aktualnymi na dzień zawarcia Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną.7. Wykonanie Dokumentacji Projektowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.8. Wszystkie opracowania zostaną wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie dwg, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję.9. Dokumentacja Projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.10. Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku polskim.11. Dokumentacja Projektowa będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego w terminie 10 dni od jej przedłożenia.12. Prawa autorskie1) Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyrazi zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w pkt. 2.2) Prawa nabyte zgodnie z pkt. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej.Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,e) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach.3) W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.4) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy.13. Nadzór autorski1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez odpowiednich uprawnionych projektantów nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną.2) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zawartą Umową, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.3) Nadzór autorski obejmuje w szczególności:a) kontrolę zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną Dokumentacją Projektową,b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej,c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Kierownika Budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,4) Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowejNa potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.2) zdolności technicznej lub zawodowejo udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum:projektanci w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie sieci- uprawnienia zawodowe do projektowania w poszczególnych specjalnościach – bez ograniczeń;- doświadczenie w zakresie realizacji projektów w poszczególnych branżach:a) drogowej - na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniej niż 700 000,00 złb) sanitarnej – na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci o wartości robót nie mniej niż 400 000,00 złc) elektrycznej -na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci o wartości robót nie mniej niż 200 000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach