Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno”

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, Przemysłowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 590 112, , fax. 525 590 112
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
  Przemysłowa 6
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 590 112, , fax. 525 590 112
  REGON: 92361628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 1009C, 1010C oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych i zezwoleń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację, o której mowa w punkcie 1. 2. Zakres opracowania dokumentacji : Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno obejmującej: 1) rozbudowę drogi powiatowej 1009C Raciąż - Tuchola od km 6+105 do km 7+103 oraz drogi powiatowej 1010 Wielka Komorza -Drożdzienica od km 3+575 do km 4+568; W ramach opracowania należy: - zaprojektować jezdnię z mieszanki grysowo mastyksowej SMA o szerokości 6,0 m, - zaprojektować odwodnienie wraz z urządzeniami podczyszczającymi i ewentualnym odprowadzeniem do odbiornika oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia (wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną, gazową, teletechniczną i inną), - zaprojektować odwodnienie na terenie niezabudowanym w postaci rowów, natomiast na terenie zabudowanym kanalizacje deszczową. - wykonać dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego lub przebudowę istniejącego . zaprojektować na całym projektowanym odcinku drogi ciąg pieszo rowerowy poza rowem w przypadku przekroju drogowego, natomiast w przypadku przekroju ulicznego dopuszcza się usytuowanie ścieżki przy krawężniku, - zaprojektować przebudowę mostu sklepionego, ceglanego w km 6+764 ( brak wymaganej szerokości na ciąg pieszo rowerowy) . Podczas opracowania dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę, że przebudowywane drogi dostosowane mają być do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, wobec powyższego projektant podczas projektowania musi uwzględnić również rozwiązania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (np. płyty chodnikowe z wypustkami w obszarze przejść dla pieszych, obniżone krawężniki/ zjazdy lub podjazdy). Zamawiający posiada dokumentację na ścieżkę pieszo rowerową na drogę 1009C od km 6+804- końca zakresu projektu objętą pozwoleniem na budowę nr BD-7351/TUCH/161/10 z dnia 04.11.2010 r. ( I etap wybudowano w 2015 r). 2) przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 514/2 w miejscowości Stobno; W ramach opracowania należy: - zaprojektować jezdnię z kostki betonowej 8cm szerokości 5,5m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wykonaniem zjazdów na działki przyległe - zaprojektować kanalizację deszczową będącą rozszerzeniem projektu kanalizacji deszczowej rozbudowy dróg powiatowych 1010 oraz 1009C, - wykonać dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego lub przebudowę istniejącego. Przebudowa drogi wewnętrznej - w granicach istniejącego pasa drogowego. 3. Dokumentacja winna zawierać: 1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych, 2) Projekt budowy odwodnienia, projekt branży elektrycznej oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, lub konieczne ze względów wykonawczych (np. przebudowa podziemnej i nadziemnej infrastruktury), 3) Projekt organizacji ruchu na czas budowy i po jej zakończeniu zgodnie z wymogami: - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 454), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784), - Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.), - Ustawy z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.), 4) Przedmiary robót, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),( zgodnie z podziałem opisanym w opisie zamówienia), 5) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zawierającą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy ją opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, 6) Kosztorysy inwestorskie, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), ( zgodnie z podziałem opisanym w opisie zamówienia), 7) Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności plus wersja elektroniczna. 4. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 1) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2) poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych na obszarze niezbędnym do wykonania projektów budowlanych z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych, 3) bieżące uzgadnianie prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań oraz przedłożenie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub ZRID-u w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, 4) uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 5) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku konieczności opracowania), 6) opracowanie operatów wodno-prawnych (w przypadku konieczności opracowania), 7) uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania), 8) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę lub ZRID, 9) dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego, 10) współpraca z Zamawiającym w udzielaniu odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją każdej części będącego przedmiotem niniejszego postępowania, 11) wykonanie projektów podziału działek niezbędnych do realizacji zadania. 5. Przy opracowaniu należy uwzględnić następujące zalecenia : 1) Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w jego siedzibie. 3) Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowić będą integralną część protokołu odbioru. 4) W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 5) Dokumentacja projektowa winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez podawania nazw handlowych tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, 6) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"; 7) Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników; 8) Projekty będą realizowane, w miarę możliwości w ramach istniejącego pasa drogowego. 6. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości: 1) projekt budowlany + branże - 5 egz., 2) projekt organizacji ruchu – 2 egz 3) projekty wykonawcze +branże -3 kpl., 4) przedmiary robót - 2 kpl. , 5) kosztorys inwestorski – 2 egz., 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. , 7) wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1- 6 na płycie CD – 2 szt., zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF, tekst w formacie doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc ( Ms Word ) lub xls (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie doc ( Ms Word). 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego na warunkach opisanych w SIWZ i projektu umowy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty, o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści powyższego zobowiązania lub innego dokumentu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach