Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla budowy przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2018-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla budowy przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z szacowaniem wartości robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej nr 106 Rzeszów główny – Jasło, na działkach nr ewid. 1/1, 25/2 oraz 2250 obręb: Zwięczyca, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy”, dla następującego zakresu : a) budowy podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z wyjściami, b) wykonania odprowadzenia wód opadowych z przejścia podziemnego, c) wykonanie oświetlenia oraz monitoringu podziemnego przejścia d) wykonanie ogrodzenia terenu linii kolejowej, e) przebudowa kolizji istniejącego uzbrojenia, f) połączenia z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Całość opracowań będzie musiała zostać wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w dniu 8.06.2018 r., znak IZDK5-505-164/18, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii w celu prawidłowego wykonania umowy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Opracowania podlegać będą ocenie przez PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, oraz Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej i oczekiwania Zamawiającego zostały ujęte w załączniku nr 2 do umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają warunki techniczne wydane przez PKP PLK S.A. i wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena, t.: 1). Oświadczenie wymagane w celu ustalenia ilości punktów w kryterium okres rękojmi za wady i doświadczenie projektanta branży mostowej - zawarte w druku Oferta, 3. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach