Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 227-40-91
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY
  ul. Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (32) 227-40-91
  REGON: 271176358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzbm.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30” w Tychach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem opracowanie projektu budowy / przebudowy / uszczelnienia połaci dachowej w obrębie okien dachowych/świetlików.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach