Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciepłociągu od magazynu L przy ul. Przemysłowej w Gdańsku do budynku Kapitanatu Portu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 379 565 , fax. 587 379 332
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  ul. Zamknięta 18
  80-955 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 379 565, fax. 587 379 332
  REGON: 19147840800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciepłociągu od magazynu L przy ul. Przemysłowej w Gdańsku do budynku Kapitanatu Portu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciepłociągu od magazynu L przy ul. Przemysłowej w Gdańsku do budynku Kapitanatu Portu. Zakres przedmiotu umowy jest podzielony na Etapy następująco: Etap I Projekt budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami do złożenia wniosku o wydanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Etap II W zakres Etapu wchodzi opracowanie następujących dokumentacji: - Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami. - Przedmiar robót. - Kosztorys inwestorski. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB). Etap III Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Etap IV Usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanych projektów. Za jeden nadzór autorski uważany będzie całokształt czynności Wykonawcy, jakie należy wykonać dla zrealizowania jednego zgłoszenia Zamawiającego, niezależnie od ilości zaangażowanych osób, czasu, ilości i rodzaju niezbędnych czynności. Za jeden nadzór autorski uważane będzie również przeliczenie (na wniosek Zamawiającego) na najbardziej aktualny poziom cen kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Wykonawcę wraz z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach