Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Chorzowie”

Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Bałtycka 8A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
  Bałtycka 8A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 000166249
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Chorzowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Chorzowie”.2. Zakres prac projektowanych obejmuje: 1) Prace przedprojektowe:a) pozyskanie materiałów geodezyjno – prawnych (m.in. mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów) wraz z wywiadami branżowymi,b) wykonanie map do celów projektowych. 2) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy koncepcji zawierającej minimum dwa warianty Projektu Zagospodarowania Terenu. Po przedłożeniu wszystkich wariantów wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 3 niżej.3) Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Chorzowie”, zawierającej między innymi:a) przebudowę ulicy,b) budowę, przebudowę zjazdów,c) budowę chodników, miejsc postojowych,d) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,e) rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami geologicznymi i geotechnicznymi,f) plan nasadzeń oraz projekt zieleni,g) przebudowę istniejącego uzbrojenia lub rozbudowę lub zabezpieczenie (o ile będzie konieczność),h) budowę kanału technologicznego,i) budowę oświetlenia drogowego,j) przebudowę odwodnienia ulicznego wgłębnego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem wymaganych decyzji oraz zgód na jego urządzenie oraz eksploatację,k) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,l) kamerę monitoringu wizyjnego z włączeniem do systemu ITS.3. Do Wykonawcy należy również opracowanie: 1) Projektu budowlanego, w tym Projektu wykonawczego, w 5 egz. oraz Projektu technicznego w 5 egz.,2) niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu w 5 egz. (o ile występują), 3) Przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel),4) Kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. (forma zapisu Excel). Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,5) Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) w 2 egz. (forma zapisu PDF i .xls),6) Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. (forma zapisu PDF i .doc), 7) projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.,8) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 1 egz.4. Ponadto Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID, wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawa. 5. Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji papierowej w ilościach wymienionych w ust. 3 wyżej, zaś w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive, przy czym ZZK, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie oraz etapy realizacyjne dla wszystkich branż, Wykonawca podzieli funkcjonalnie oraz rzeczowo na następujące etapy realizacyjne:1) Etap I od ul. Wolności do ul. Powstańców,2) Etap II od ul. Powstańców do ul. H. Dąbrowskiego,3) Etap III od ul. Dąbrowskiego do Placu Matejki. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 60 000,- zł,W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.2) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym odpowiednie uprawnienia projektowe:• Kierownik zespołu projektowego – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.• Projektant nr 1 – 1 osoba:wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.Doświadczenie:- wykonanie dokumentacji projektowej co najmniej jednego zadania związanego z budową lub przebudową lub rozbudową drogi klasy min. L wraz z budową lub przebudową co najmniej trzech rodzajów uzbrojenia podziemnego;• Projektant nr 2 – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne;• Projektant nr 3 - 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika zespołu projektowego i Projektanta nr 1 przez jedną osobę, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi opisane dla obu tych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych funkcji przez jedną osobę.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi: Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób. Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku, Wykonawca, który zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawrze w Wykazie osób (Załącznik nr 9 do SWZ).b) Doświadczenie WykonawcyWykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (obejmującej wykonanie projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego) budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min. L wraz z budową lub przebudową co najmniej trzech rodzajów uzbrojenia podziemnego.Uwaga- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2. Udostępnianie zasobów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach