Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów - Drochlin na odc. Od m. Przyrów do m. Stanisławów, dł. 5,73 km, gm. Przyrów

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3785467 , fax. 034 3785468
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 9 9
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3785467, fax. 034 3785468
  REGON: 15140600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów - Drochlin na odc. Od m. Przyrów do m. Stanisławów, dł. 5,73 km, gm. Przyrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów - Drochlin na odc. Od m. Przyrów do m. Stanisławów, dł. 5,73 km, gm. Przyrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdczestochowa.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną