Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z Jeziora Łapalickiego” gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. Pomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna 59a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Żelazna 59a
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z Jeziora Łapalickiego” gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. Pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia podstawowego jest usługa Opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z Jeziora Łapalickiego” gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. Pomorskiewraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii / uzgodnień / pozwoleń / decyzji administracyjnych umożliwiających pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zlecenie robót budowlanych związanych z realizowanym zadaniem.Zamawiający przewiduje w niniejszym zamówieniu możliwość skorzystania z opcji. Opcja I: Ustalenie linii brzegowej Jeziora Łapalickiego – wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający wszystkie niezbędne składowe wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) art. 220 ust. 6 oraz uzyskanie prawomocnej decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu ww. zbiornika.Opcja II Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z wymogami organów opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Opcja III: Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie zamówionej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. a) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp;b) Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji;c) Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;d) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji złożone Wykonawcy na piśmie.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy lub rozbudowy, lub remontu budowli hydrotechnicznej.Budowla hydrotechniczna – Zamawiający rozumie przez to budowlę, o której mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579).W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcą.i do realizacji zamówienia skieruje:co najmniej jedną osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z ze zm.), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), z zastrzeżeniem art. 12 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1646), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.7.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt 7.1 SWZ.7.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.7.6 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktyczniei konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktyczniei konkretnie zrealizowanego zakresu czynności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach