Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiającego oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku (nr ewid. 2066/2 obręb 11 – Śródmieście). 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) plansze zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, zawierającego elementy wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do umowy) tj: a) lokalizacje projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065), b) układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami, c) usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, d) układ komunikacyjny (parkingi, chodniki, drogi pożarowe), e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę, f) ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego, g) ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; 2) opis techniczny zawierający m.in.: a) opis istniejącego stanu zagospodarowania działki z opisem proponowanych zmian, w tym rozbiórek, b) opis projektowanego zagospodarowania działki, w tym urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, układ komunikacyjny, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, c) bilans terenu z uwzględnieniem powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnie zieleni, d) warunki ochrony przeciwpożarowej, 3) uzgodnienia z gestorami poszczególnych sieci w przypadku kolizji. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku kieszonkowego, która powinna zawierać: a) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę – po 4 egz., b) projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacja) - po 4 egz., c) przedmiary robót jw. - po 3 egz., d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jw. – po 3 egz., e) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a dodatkowo przedmiary w formacie ath* - 1 egz.; 5) sporządzenie i dostarczenie kosztorysu uproszczonego – 1 egz., 6) uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, w tym aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, wszelkich niezbędnych decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 7) uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 8) skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku bądź uzyskania pozwolenia na budowę, 9) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, 11) inwentaryzacja powykonawcza – 5 egz. (w kolorze). 3. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Energetyczny Białystok Miasto o wydanie warunków zasilania kaskady wodnej oraz oświetlenia parkowego. 4. Przy budowie oświetlenia parkowego należy postępować zgodnie z poniższymi warunkami: 1) budowę nowej kablowej linii oświetleniowej nN 0,4 kV wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz N SEP-004, 2) zaprojektować szafkę oświetleniową do zasilania w energię elektryczną mini kaskady wodnej oraz latarni oświetlenia parkowego. Projektowaną szafkę oświetleniową wyposażyć w kompletny układ sterowania kompatybilny z systemem sterowania oświetlenia Miasta Białystok, 3) zasilanie szafki oświetleniowej wykonać zapomiarowo z projektowanego złącza kablowego zintegrowanego z częścią pomiarową ustawionego obok projektowanej szafki oświetleniowej (złącze kablowo-pomiarowe wg. warunków PGE Dystrybucja S.A.), 4) nową kablową linię oświetleniową wykonać kablem miedzianym pięciożyłowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm2), oraz słupami parkowymi aluminiowymi, fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo, słup zabezpieczyć elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, 5) zastosować w projektowanych słupach oświetleniowych izolowane złącza bezpiecznikowe z wkładami bezpiecznikowymi DO1 gG 6A, kable w słupach należy zabezpieczyć właściwą dla przekroju kabla palczatką termokurczliwą, 6) zaprojektować oprawy parkowe typu LED wykonane ze stopu aluminium w drugiej klasie ochronności. Oprawa winna posiadać certyfikat jakości CE oraz spełniać poniższe warunki: a) zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe, b) układ zasilania panel LED ma zabezpieczać źródła światła przed przepięciami o napięciu do 10kV, c) zakres temperatur pracy minimum: od -40°C do + 40°C, d) współczynnik mocy 0,9, e) temperatura barwowa światła max. 4000°K, f) współczynnik Ra min. 70, 7) dokonać obliczeń projektowanego oświetlenia, 8) przed zasypaniem roboty zanikowe podlegają bezwzględnie odebraniu przez upoważnionego pracownika ds. oświetlenia ulicznego w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 9) projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 10) kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami tych sieci, 11) zbliżenia lub skrzyżowania kabla z infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną sztywną HDPE o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego, zastosować uszczelnienie systemowe, 12) szczegółowe rozwiązania techniczne nastąpią na etapie uzgodnienia, 13) nowoprojektowane urządzenia pozostają na majątku Miasta Białystok, 14) termin obowiązywania warunków technicznych – 2 lata od daty wystawienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do umowy. 6. Koncepcję zagospodarowania terenu zawiera zał. nr 8 do SIWZ/zał. nr 4 do umowy. 7. Wykonawca wykona nasadzenia roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej oraz z zaleceniami jakościowymi materiału szkółkarskiego będącymi załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego. 8. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 11. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 pkt 9 i 10 ( załącznik nr 6 do SIWZ). 12. Okres gwarancji na wykonane roboty – 5 lat od daty odbioru końcowego. 13. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienia do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na etapie składania oferty. 14. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 16. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGI: Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 400,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (załącznik nr 2 do SIWZ) - składa każdy z wykonawców - do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z wykonawców - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 3) dokumenty, o którym mowa w Rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ - na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. zał. nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – zał. nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach