Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulicy Jana Pawła II i ulicy Łukowej w oparciu o opracowaną koncepcję z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8429311,8429311 , fax. 033 8429199
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  ul.Zaborska 2 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8429311,8429311, fax. 033 8429199
  REGON: 00052640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulicy Jana Pawła II i ulicy Łukowej w oparciu o opracowaną koncepcję z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulicy Jana Pawła II i ulicy Łukowej w oparciu o opracowaną koncepcję z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i obejmuje: a) przebudowę kabli elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze słupami; b) przebudowę i zabezpieczenie wodociągów; c) przebudowę i zabezpieczenie gazociągów; d)przełożenie kabli teletechnicznych; e) budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowej; f) projekt zieleni w zakresie objętym inwestycją; g) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego; h) projekt podziału nieruchomości zajętych pod projektowane drogi i infrastrukturę drogową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach