Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin i 2107C Szychowo - Chełmonie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającą na budowie chodnika„ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 841 024, , fax. 566 841 071
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowalewo Pomorskie
  Plac Wolności 1
  87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 841 024, , fax. 566 841 071
  REGON: 87111859500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowalewopomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin i 2107C Szychowo - Chełmonie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającą na budowie chodnika„ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji dla „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin i 2107C Szychowo - Chełmonie na odcinku z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegającą na budowie chodnika„ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia. Inwestycję projektować w granicach geodezyjnych pasa drogowego drogi powiatowej . Dopuszcza się możliwość zlokalizowania niezbędnych elementów inwestycji poza pasem drogowym z jednoczesnym wymogiem uzyskania decyzji ZRID . Stan pasa drogowego jak i wszystkich zlokalizowanych w jego zakresie elementów należy zinwentaryzować w bezpośredniej wizji w terenie . Wymagane nazewnictwo dla inwestycji: zastosować nazewnictwo inwestycji zgodne z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tj. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia polegająca na budowie chodnika – w przypadku realizacji dokumentacji wymaganej do złożenia o wydanie decyzji ZRID. Prace projektowe składać się będą z dwóch etapów tj. 1. Etap I - opracowanie koncepcji, która winna zawierać: 1) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, 2) opis techniczny tj. stan istniejący, zakres projektowanych prac, konstrukcję, sposób odwodnienia, 3) plan orientacyjny, 4) przekrój konstrukcyjny, 5) niweletę (na niwelecie nanieść lokalizację elementów projektowanego odwodnienia), 6) rozwiązanie skomunikowania istniejących nieruchomości (działek) zlokalizowanych przy drodze powiatowej . Uzgodnienie koncepcji z Zarządem Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu oraz z Zamawiającym. 2 Etap II Na podstawie uzgodnionej koncepcji i uzyskaniu szczegółowych warunków technicznych wykonanie: 1) projekt budowlany i wykonawczy z podziałem w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych - w ilości po 5 egz., 2) przygotowanie i skuteczne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia wraz z załącznikami dla inwestycji objętej dokumentacja projektową będącej przedmiotem zamówienia. • za skuteczne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID Zamawiający uzna złożenie wniosku skutkującego wszczęciem postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie tej decyzji. Wniosek o ZRID należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie doc., • w przypadku konieczności realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę(wraz z decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego), • w przypadku konieczności realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie właściwemu organowi wymagane jest uzyskanie pisemnego stanowiska organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 3) pozyskać aktualne wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem, 4) opracować projekt stałej organizacji ruchu uzyskać jego zatwierdzenie właściwego organu, 5) uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach a w przypadku braku potrzeby jej uzyskania uzyskać opinię właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania, 6) uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania, 7) uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego o ile zajdzie taka potrzeba, 8) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów wyjściowych do projektowania tj. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, mapę ewidencyjna gruntów , wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp., 9) uzyskanie we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały, decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie warunki itp., 10) należy wykonać wymagane projekty podziału nieruchomości (dla każdej działki oddzielnie) oraz po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji kartografii wraz ze sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 11) opracowanie BIOZ, 12) opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej i elektronicznej (w PDF oraz w programie EXCEL lub WORD), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na kategorie dróg dla każdej z branż oddzielnie i w zakresie gruntów, które nie należą do pasa dróg publicznych, 13) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż do czasu zakończenia realizacji inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Projektant jest zobowiązany do bezpłatnego przyjazdu na budowę co najmniej 5 razy w okresie realizacji (o ile Zamawiający uzna przyjazd za konieczny). Przyjęte rozwiązania projektowe nie mogą pozbawić ani utrudniać skomunikowania nieruchomości ( działek) przyległych do pasa drogi powiatowej . Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej (jeden egz. na płycie CD ) zapisanych w formatach jw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). 3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stop-niu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, za-mawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-czenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych; 6) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach