Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka w Rzeszowie wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i kanalizacją deszczową

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka w Rzeszowie wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i kanalizacją deszczową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka w Rzeszowie wraz z drogą dojazdową do parkingu, oświetleniem parkingu i kanalizacją deszczową w ramach zadania pn.: „Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej”.] Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, instalacyjne, niezbędne uzgodnienia i decyzje związane z prawidłowym funkcjonowaniem projektowanego parkingu. Zakłada się, że drogi dojazdowe będą asfaltowe, a miejsca parkingowe o nawierzchni przepuszczalnej (np. płyta ażurowa betonowa drogowa typu JOMB 100x75x12 zbrojona). Wykaz elementów opracowania zawiera tabela opracowań projektowych, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Podstawę opracowania dokumentacji projektowej stanowią dokumenty wykazane w załączniku nr 3 do umowy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Koncepcja parkingu wraz z decyzjami administracyjnymi i warunkami technicznymi, 2) wzór umowy wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany druk OFERTA, 2. oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena; oświadczenia wymagane są w celu ustalenia ilości punktów w kryterium: termin realizacji i doświadczenie projektanta branży drogowej, 3. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza, 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach