Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7531124 , fax. 089 7531124
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach
  ul. Wojska Polskiego 2 2
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7531124, fax. 089 7531124
  REGON: 51030073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barciany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie dokumentacji w miejscowości Radosze w obrębie geodezyjnym 41 - Radosze ma na celu odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych z budynków mieszkalnych w miejscowości Radosze. Obecnie ścieki z nieruchomości odprowadzane są do nieszczelnych zbiorników bezodpływowych lub bezpośrednio do przewodów melioracyjnych. 2.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przebieg sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz lokalizację przepompowni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. 3. Ogólne właściwości Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmie część miejscowości Radosze, która nie posiada sieci kanalizacji. Projektowana sieć kanalizacji będzie odprowadzać ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Barcianach. W tym celu należy się wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w części Radosz, z której ścieki są odprowadzane do oczyszczalni w Barcianach (patrz dołączona mapa wykonanej kanalizacji - załącznik nr 9). Odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Barcianach jest rozwiązaniem najbardziej adekwatnym do potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Średnice rurociągów oraz wielkość przepompowni należy dostosować do ilości ścieków, ukształtowania terenu i odległości. Przepompownie ścieków zlokalizować należy uwzględniając możliwość zasilania w energię elektryczną. Projektant opracowujący dokumentację weźmie pod uwagę istniejącą infrastrukturę techniczną w celu uniknięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami technicznymi występującymi na terenie projektowanej inwestycji. 4. Budynki mieszkalne w miejscowości Radosze, które nie podlegają opracowaniu: Radosze - budynki podłączone do kanalizacji nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39 - Budynki w zabudowie kolonijnej: 29, 32, 33 5. Zapotrzebowanie na powierzchnię projektowanej inwestycji ogranicza się do zlokalizowania przepompowni ścieków, 6. Przejścia pod ciekami wodnymi i drogami zaprojektować w rurach osłonowych metodą przecisku i uzgodnić z odpowiednimi gestorami dróg, wód i sieci. W związku z powyższym przed złożeniem oferty wykonawca (projektant) zobowiązany jest dokonać wizji w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barciany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach