Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Staromiejska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  Staromiejska 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2 A w Opocznie, obejmującej elementy wskazane w zał. nr 1 do umowy; 2)zgłoszenie organowi administracji architektoniczno – budowlanej robót budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 3) pełnienie nadzoru autorskiego. 3.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określają załączniki tj: Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - inwentaryzacja dotycząca powierzchni całkowitej i użytkowej budynków, Załącznik nr 3 - rzuty do inwentaryzacji, Załącznik nr 4 - projekt umowy, który stanowi integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: a) Aktualne na dzień składania oświadczenia wstępne - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „nazwa Wykonawcy/wykonawców, adres..” należy wpisać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. e) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto: Wykonawca w dniu podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zgodnie z rozd. XV ust. 4 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach