Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 907 219 , fax. 713 907 219
 • Data zamieszczenia: 2021-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 713 907 219, fax. 713 907 219
  REGON: 93193505200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i warunkami technicznymi oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także projekty zmian Stałej Organizacji Ruchu Drogowego wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii i zatwierdzeń. 2) Wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowę), na podstawie opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją dróg dla rowerów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach