Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach.”

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100 , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, fax. +48468345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach.” I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl, nr telefonu 46 834-51-35, 46 834-51-42, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach.” 1.2. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja 1.2.1. „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach” 1.2.2. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 45316100-6 – instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 1.2.3. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ 1.2.4. Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówień podobnych. 1.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.5. Zamawiający nie zamierza: a) zawierać umowy ramowej, b) ustanowić dynamicznego systemu zakupów, c) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1.6. Termin realizacji zamówienia dla każdego z zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przetargu – do dnia 30.09.2020r. 1.7. Wymagany okres gwarancji: - Nie krótszy niż 24 miesiące na wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia. - Na materiały obowiązuje gwarancja producenta 1.8. Źródła finansowania zadania: środki własne budżetu Miasta Skierniewice. 1.9. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) „Zamawiający” – Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ. f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. g) Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie opracowanej dokumentacji w niezbędnym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych do realizacji zadania, dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach. 2.1.1. Zakres zamówienia: a) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń, zezwoleń oraz dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych (Etap II) związanych z budową oświetlenia ulicznego w: 1) ul. Miłej (ok. 220mb) 2) ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb) 3) w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325mb) 4) ul. Młynarskiej (od ul. Prostej od ul. Feliksów - ok. 275mb) 5) na fragmencie ul. Skrzypka - (ok. 180mb) 6) w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70mb) 7) doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej) b) Etap I zamówienia obejmuje opracowanie odrębnie dla każdej w/w lokalizacji dokumentacji, która powinna zawierać: 1) mapy do celów projektowych, 2) uzyskanie warunków technicznych do projektowania, 3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego – sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 4) informację BIOZ – 5 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 5) przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej , 6) kosztorys inwestorski – sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej. 8) uzyskanie wszelkich pozytywnych uzgodnień opracowanej dokumentacji 9) uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót budowlanych W/w opracowania winny być wykonane w formie drukowanej i elektronicznej w programach ogólnodostępnych (na nośniku cyfrowym). Wykonaną dokumentację projektową należy przekazać do siedziby Zamawiającego. c) Etap II zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzgodnionej zgodnie z wymogami technicznymi oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w Etapie I. Wykonawca zapewnia także pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi w 3 egz. (1 egz. dla użytkownika, 2 egz. dla Zamawiającego) dla każdej z lokalizacji odrębnie. 2.1.2. Warunki dodatkowe: a) Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie do opracowanej dokumentacji technicznej. b) Wykonawca pisemnie powiadamia zainteresowane służby o rozpoczęciu robót. 2.1.3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - operator koparki - kierowca - pracownik fizyczny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym SIWZ oraz załączniku Nr 6 PFU, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności: - operator koparki - kierowca - pracownik fizyczny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 15 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga! 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i krajowe deklaracje zgodności, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów koniecznych dla wykonywania robót, będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, po akceptacji Zamawiającego. 2.2. Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl - kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach” Nr postępowania RZP.271.16.2020r. - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 2.3 Podział zamówienia na części Zamówienie dzieli się na następujące części stanowiące odrębne zadania inwestycyjne: 1) Część I - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej (ok. 220mb) 2) Cześć II - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb) 3) Cześć III - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325mb) 4) Część IV - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Młynarskiej (od ul. Prostej od ul. Feliksów - ok. 275mb) 5) Część V - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Skrzypka - (ok. 180mb) 6) Cześć VI - Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70mb) 7) Cześć VII - Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej (4 szt.) 2.4 Termin wykonania zamówienia Zamówienia należy zrealizować w terminie: 1. Część I - do 30.09.2020r. 2. Część II - do 30.09.2020r. 3. Część III - do 30.09.2020r 4. Część IV - do 30.09.2020r 5. Część V - do 30.09.2020r 6. Część VI - do 30.09.2020r 7. Część VII - do 30.09.2020r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71323100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VI. SIWZ. wadium 6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część I zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 800,00zł (słownie: osiemset złotych), b) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część II zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 1040,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych), c) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część III zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 1160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych), d) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część IV zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych), e) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część V zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 940,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych), f) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część VI zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych), g) w przypadku składania oferty na zadanie stanowiące część VII zamówienia wg pkt. 2.4 SIWZ – w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych), 6.2 Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto zamawiającego, a nie data złożenia przelewu. 6.3 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 6.4 Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem: „DK – wadium do przetargu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach” 6.5 Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6.6 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kasie. 6.7 Zwrot wadium nastąpi w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 46 Ustawy Pzp. 6.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6.9 Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. 6.10 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: IV. SIWZ. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy 4.1. Oświadczenia i dokumenty będą służyć ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 4.1.1 Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4.1.2. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert, firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 4.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3.3 niniejszej SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 4.1.4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 4.1.5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 4 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, 4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; 4.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 4.2.1.a) SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.3. Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach