Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w w Warszawie"

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 03-708 Warszawa, Kłopotowskiego 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443-80-(50 lub 49) , fax. 22 443-81-86
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Kłopotowskiego 15
  03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443-80-(50 lub 49), fax. 22 443-81-86
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w w Warszawie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu”.2. Realizacja umowy odbędzie się w 3 etapach: 1) Etap I – Koncepcja programowo-przestrzenna i inwentaryzacja, określona w §1 ust. 2 pkt. 2.1 projektowanych postanowień umowy. 2) Etap II – Dokumentacja projektowa, określona w §1 ust. 2 pkt. 2.2 projektowanych postanowień umowy.3) Etap III – Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 projektowanych postanowień umowy (w czasie modernizacji budynku przedszkola nr 186), 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:a) Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – załącznik nr 5 do SWZ b) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.4. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy. Skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego.Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu rękojmi za wady. Zamawiający przewiduje ocenę w tym zakresie z zastosowaniem kryterium oceny ofert.5. Wykonawca udziela 48 -miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.6. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach