Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej ścieżki pieszo - rowerowej w m-ci Makowiec przy drodze krajowej Nr 9

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6103095 , fax. 048 6103089
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
  ul. Słowackiego 6 6
  26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 048 6103095, fax. 048 6103089
  REGON: 00052770100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej ścieżki pieszo - rowerowej w m-ci Makowiec przy drodze krajowej Nr 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej Nr 9 od km 11+ 309 do km14 +828 o łącznej długości 3+509km - etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742322006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skaryszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach