Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej Galerii Sportu Białostockiego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej Galerii Sportu Białostockiego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej Galerii Sportu Białostockiego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. 2. Parametry techniczne oraz informacje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ – zakres zamówienia. 3. Wykaz prac projektowych i innych usług objętych zamówieniem: 1) Projekt budowlany: projekt architektoniczno–budowlany - 5 egz., 2) Projekt wykonawczy (oddzielnie każda branża i instalacja) po 5 egz: a) projekt architektoniczny wraz z aranżacją wnętrz, b) projekt konstrukcyjny, c) projekt instalacji sanitarnych, d) projekt instalacji elektrycznych, e) projekt instalacji teletechnicznych, f) projekt wystaw multimedialnych 3) Wizualizacja przestrzenna - 1 egz., 4) Przedmiary robót (oddzielnie każda branża i instalacja, ilości robót w pozycjach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) - po 2 egz., 5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. - w każdej branży oddzielnie.- po 5 egz., 6) Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje nie więcej niż trzykrotnie, po pisemnym zgłoszeniu potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego (z podziałem i dokładnością jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1384) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów, w formacie pdf*, ath* i excel, 7) Wersja elektroniczna inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wizualizacji w formacie *pdf, przedmiarów robót w formacie *ath, *pdf, kosztorysu „ślepego” w formacie *ath i *excel. Układ, zawartość rzeczowa, numeracja - dokładnie tak, jak w wersjach „papierowych”. - 1 kpl. Uwaga: Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po realizacji inwestycji. Szczegóły dotyczące niniejszego należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 1) zakres zamówienia obejmuje również: a) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, decyzji i uzgodnień, b) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiającego pod względem zgodności ze scenariuszem i projektem koncepcyjnym wystawy, a także aprobaty zaproponowanych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych oraz wstępnego szacunku kosztów, c) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. 4. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Pzp. 5. W dokumentacji projektowej wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych zakresie zamówienia – zał. 8 do SIWZ. 7. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz do zakresu prac projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000 PLN 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – opracowanie dokumentacji projektowej Galerii Sportu Białostockiego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach