Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu dydaktyczno - administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10

Prezydent Miasta Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6430785 , fax. 025 6430718
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Siedlce
  Skwer Niepodległości 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6430785, fax. 025 6430718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu dydaktyczno - administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu dydaktyczno-administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach przy ul. Chopina 10. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o koncepcję architektoniczną budowy obiektu dydaktyczno-administracyjnego oraz sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy ZSP nr 6 opracowaną w 2011r, oraz ustalenia zawarte w notatce z 12.01.2012r. W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Audyt energetyczny istniejącego budynku ZSP nr 6 ( bez sali gimnastycznej). -3 egz. 2. Badania gruntowo -wodne. -3 egz. 3. Inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym dla potrzeb termomodernizacji. -3 egz. 4. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami mapowymi (mapa do celów projektowych w skali 1:500). 5. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów sporządzony na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni. 6. Uzyskać: warunki techniczne do projektowania powyższego zadania; uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 7. Projekty budowlano - wykonawcze obejmujące przedmiot zamówienia: a) projekt zagospodarowania terenu wokół budynków - 6 egz. b) projekt zieleni i małej architektury - po 6 egz. c) projekt rozbiórki budynków - istniejącej sali gimnastycznej i budynków warsztatowo-administracyjnych -6 egz. d) projekt wielobranżowy termomodernizacji istniejącego budynku ZSP nr 6 - 6 egz. e) koncepcję kolorystyki całości (akceptacja wybranego wariantu przez Dyrektora ZSP Nr 6) -3 egz. f) projekt branży architektonicznej z detalami architektonicznymi oraz z elementami stałymi wyposażenia wnętrz - nowe obiekty - 6 egz. g) projekt branży konstrukcyjnej j.w.- 6 egz. h) projekty branży sanitarnej j.w. - po 6 egz. i) projekty branży elektrycznej oraz okablowania strukturalnego j.w. - po 6 egz. j) projekt branży drogowej (parking, drogi wewnętrzne, chodniki) - 6 egz. k) projekt przebudowy kanalizacji deszczowej - 6 egz. 8. Przedmiary robót (oddzielnie: budynek dydaktyczno-administracyjny, sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem, termomodernizacja, elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktura podziemna) - dla każdej branży - po 4 egz. 9. Kosztorysy inwestorskie - podział j.w. - po 2 egz. 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-oddzielnie dla każdej branży -po 4 egz. Uwagi: Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Punkt dotyczący likwidacji nieużywanego zjazdu tokarek przy głównym wejściu do szkoły od strony podwórka wykona w roku bieżącym użytkownik - Dyrektor ZSP nr 6 na podstawie odrębnej decyzji Prezydenta Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres opracowania obejmuje ewentualną dokumentację projektową dotyczącą usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z nowoprojektowanymi budynkami i utwardzeniem terenu - powyższe należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. Kanalizacja sanitarna i deszczowa będzie włączona do sieci w ul. Chopina. Dokumentacje projektowe należy opracować zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 20 Prawa budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23 marca 2012 r. do godz. 9.45 wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach, ul. Sokołowska 56 nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu dydaktyczno - administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach ul. Chopina 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 3 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 745 do 1545. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach