Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Zdrowej w rejonie budynku nr 13 w Krakowie wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 74 16
 • Data zamieszczenia: 2022-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 74 16
  REGON: 357116163
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Zdrowej w rejonie budynku nr 13 w Krakowie wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Zdrowej w rejonie budynku nr 13 w Krakowie wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: projektowanych postanowień umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ; zakresu rzeczowego wraz z załącznikami stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ oraz warunków technicznych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.c) Wymagany okres gwarancji:Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.e) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.f) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w tym:a) Etap I - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji – w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy; b) Etap II - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałej dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym – w terminie 2 miesięcy od daty odbioru Etapu nr I.g) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.18 Pzp.h) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.). Szczegółowy zakres wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach