Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227640517 , fax. 227640450
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227640517, fax. 227640450
  REGON: 013269858
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, w oparciu o zwycięską pracę konkursową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach