Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej o 4 oddziałowe przedszkole, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji.

Gmina Trzebownisko ogłasza przetarg

 • Adres: 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 976
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7713700 , fax. 017 7713719
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebownisko
  Trzebownisko 976 976
  36-001 Trzebownisko, woj. podkarpackie
  tel. 017 7713700, fax. 017 7713719
  REGON: 69058215700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej o 4 oddziałowe przedszkole, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej o 4 oddziałowe przedszkole, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji. Projekt zostanie opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji rozbudowy i przebudowy kompleksu oświatowego. W zakres zamówienia wchodzi również przygotowanie odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia na etapie postepowania o zamówienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodności zaproponowanych przez Wykonawcę równoważnych rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania dokumentacji max do 8 tygodni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzebownisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach