Przetargi.pl
Opracowanie (...) dokumentacji projektowej (...) Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda w Lublinie (...) wraz z pełnieniem kompleksowych nadzorów autorskich

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  ul. Nałęczowska 14
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 060778879
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającygminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie (...) dokumentacji projektowej (...) Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda w Lublinie (...) wraz z pełnieniem kompleksowych nadzorów autorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda w Lublinie wraz z budową odcinka ul. Trześniowskiej i ul. bez nazwy” wraz z pełnieniem kompleksowych nadzorów autorskich. 2. Zakres zamówienia obejmuje:2.1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań polegających na:a) budowie węzła przesiadkowego,b) budowie dróg w zakresie związanym z prowadzoną inwestycją,2.2. sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przygotowaną dokumentację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach