Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej: Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskiego w Bieruniu

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 708 09 23
 • Data zamieszczenia: 2022-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 708 09 23
  REGON: 276258285
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej: Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskiego w Bieruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu”. W ramach zamówienia należy uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w projektowanych postanowieniach umowy.3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 4. Zamówienie nie jest objęte wsparciem finansowym.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia. W ocenie Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę i charakter przedmiotu zamówienia, który obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne i wygenerowałby zwiększenie kosztów wykonania tegoż zamówienia, stworzyłoby to również zagrożenie prawidłowego zrealizowania zadania przez potrzebę skoordynowania działań poszczególnych wykonawców, którzy realizowaliby różne części zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.11. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.17. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:Kod główny : 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznegoKody pomocnicze: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 2000,00 zł. Zasady wnoszenia i zwrotu wadium zawiera SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że2.4.1. Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a w przedmiotowym zamówieniu osoba ta będzie pełnić funkcję głównego projektanta.Uwaga:• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach