Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 460616W ul. Krętej w miejscowości Będzymin

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 236572558 , fax. +48 236572540
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Plac Józefa Piłsudskiego 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. +48 236572558, fax. +48 236572540
  REGON: 130377936
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 460616W ul. Krętej w miejscowości Będzymin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 460616W ul. Krętej w miejscowości Będzymin.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej.Lokalizacja drogi gminnej nr 460616W w miejscowości Będzymin (mapa) - Zał. Nr 1 do SWZ2. Zakres opracowania obejmuje:a) rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 460616W ul. Kręta w Będzyminie (dz. nr ewid. 82 w Będzyminie),b) projekt przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563,c) przebudowa infrastruktury (usunięcie kolizji):- odwodnienie,- sieć wodociągowa,- sieć elektroenergetyczna,- budowa kanału technologicznego,c) projekt organizacji ruchu.Drogi gminne wchodzące w zakres opracowania:a) droga gminna nr 460616W – długość ok. 316 m,b) skrzyżowanie drogi gminnej nr 460616W z drogą wojewódzką 563 w miejscowości Będzymin.3. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki wykonawcy:a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne). Koncepcje należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego; (Za nieprzedłożenie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną).b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, niezbędnych do opracowania projektu budowlanego; c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;d) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID; e) opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wiedzy technicznej – 4 egz.; f) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID lub pozwoleniem na budowę – 2egz.;g) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz.;h) opracowanie planu wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę (ujęte w decyzji zrid lub w odrębnej decyzji zezwalającej na wycinkę) –wg potrzeb;i) dostarczenie wersji elektronicznej edytowalnej dla wykonanych: projektów (format dxf. lub dwg.), przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (format ath. lub xlsx.) oraz specyfikacji technicznych (format doc.);j) uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego;k) wykonania badań geotechnicznych podłoża, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowych, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wiedzą techniczną;l) wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego;m) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba;n) wykonawca zobowiązany będzie w sytuacji wniesionego odwołania i rozpoczęcia procedury odwoławczej, również w przypadku decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, do udzielania wszelkich wyjaśnień, uzupełnień i korekt dokumentacji w terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy administracyjne;o) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, tj. m.in. z.:- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań prawnych.p) wykonawca zobowiązany będzie do złożenia minimum co 2 miesiące w siedzibie Zamawiającego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, zaczynając od miesiąca następnego po podpisaniu umowy; (Za niezłożenie sprawozdania z zaawansowania prac projektowych wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną).q) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów i udziału w spotkaniach informacyjnych dla społeczeństwa (według potrzeb i woli Zamawiającego) oraz udzielanie odpowiedzi na zagadnienia poruszane na spotkaniu, dotyczące opracowywanego projektu;4. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:a) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 3 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;b) rysunki winny być zapisane w formacie *pdf lub *jpg oraz *dwgc) specyfikacje techniczne maja być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *doc oraz *pdfd) przedmiary robót mają być zapisane w powszechnym edytorze tekstowym w formacie *.doc, *.xls lub *.athe) kosztorysy inwestorskie winny być zapisane w programie kosztorysowym w formacie *.doc, *.pdf lub *.athf) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach