Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno – użytkowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.

Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
  ul. Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 232 807, , fax. 0-87 4232422
  REGON: 79067601000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno – użytkowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno – użytkowy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200. Zakres PFU powinien opisywać planowane przez Zamawiającego roboty budowlane, polegające na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej Nr 1867N w poszczególnych etapach, w tym m.in.: - poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi (zmiana klasy drogi z Z – zbiorcze na G – główne) o przekroju jednojezdniowym do kat. ruchu KR4 (115 kN/oś), - wybudowanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej (dostosowanej do właściwych parametrów technicznych) o szerokości 7,00 m (2 * 3,50 m), - wybudowanie poboczy utwardzonych (o tym samym rodzaj konstrukcji co jezdnia) o szerokości 1,50 m, - wybudowanie poboczy nieutwardzonych o szerokości 1,00 m, - w terenie zabudowanym wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m, - przebudowa skrzyżowań (minimalny promień skrętu 25,00 m) i zjazdów, - przebudowa / dostosowanie parametrów łuków poziomych i pionowych do klasy drogi, - zachowanie minimalnej skrajni drogi o wysokości 4,60 m, - przebudowa odwodnienia pasa drogowego, - przebudowa zlokalizowanych w ciągu drogi dwóch przepustów, - budowa kanału technologicznego, - budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi i ewentualna przebudowa infrastruktury w pasach drogowych. Wymagana minimalna zawartość wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami przy opracowaniu PFU: - prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; - warunki techniczne dotyczące istniejących sieci oraz planowanych sieci od poszczególnych gestorów infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniami dotyczącymi ewentualnych kolizji wynikających z realizacji inwestycji (oryginały); - opinia geotechniczna mająca na celu sprawdzenie warunków gruntowo – wodnych na obszarze inwestycji; - koncepcyjne rozwiązanie układu drogowego na mapach zasadniczych wraz z określeniem ilości niezbędnych podziałów, jeżeli będzie to konieczne; - projekt połączenia z drogami na skrzyżowaniach; - koncepcja stałej organizacji ruchu (z pozytywną opinią jednostek zarządzających drogami i organu Policji); - projekt zagospodarowania terenu - w skali niezbędnej do zobrazowania koncepcji; - inwentaryzacja istniejącej zieleni w pasie drogi, wraz z wyznaczeniem drzew koniecznych do usunięcia; - zaprojektowanie konstrukcji elementów układu drogowego; - opracowanie warunków wykonania i odbioru prac projektowych oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych; - projekt odwodnienia (odprowadzenia wód opadowych); - kosztorys wskaźnikowy, który będzie podstawą ogłoszenia przetargu publicznego, przedmiotowy kosztorys powinien być podzielony na części obejmujące branże; - dokumenty będą przekazane w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w plikach pdf oraz plikach edytowalnych w formatach .doc’ .xls; .dwg; .dxf. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w I Części Ogólnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca usługi musi zapewnić wykonanie usługi zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z póżn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza . 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Wraz z ofertą – Załącznik Nr 1 do SIWZ należy złożyć: - wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 2 do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załączniku Nr 3 do SIWZ, - kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach