Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim na podstawie „Ekspertyzy technicznej z opinią mykologiczną ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich” opracowanej przez Pana Zbigniewa Chomiczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA DORADCZO-USŁUGOWA BUDOWNICTWA EUROPROJEKT, z siedzibą 32-014 Brzezie 407 oraz uwarunkowaniami konserwatorskimi wydanymi przez PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW znak R.5183.11.2018.JS wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji robót budowlanych. 2. Parametry techniczne oraz informacje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej zawarte zostały w „Ekspertyzie technicznej z opinią mykologiczną ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich” - załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Wykaz prac projektowych i innych usług objętych zamówieniem: Lp. Zakres prac projektowych Ilość 1. Projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie 1:500 (mapę przygotowuje biuro projektów) i projekt architektoniczno–budowlany po 5 egz. 2.  Projekty wykonawcze, na które składają się: po 5 egz. a) projekt architektoniczny  b) projekt konstrukcyjny  3. Przedmiary robót ( ilości robót w pozycjach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) po 2 egz. 4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. po 5 egz. 5. Kosztorysy inwestorskie oraz ich aktualizacje nie więcej niż trzykrotnie, po pisemnym zgłoszeniu potrzeby aktualizacji przez Zamawiającego (z podziałem i dokładnością jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1384) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów, w formacie pdf*, ath* i excel po 2 egz. 6. Wersja elektroniczna inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w formacie *pdf, przedmiarów robót w formacie *ath, *pdf, kosztorysu „ślepego” w formacie *ath i *excel. Układ, zawartość rzeczowa, numeracja - dokładnie tak, jak w wersjach „papierowych”. 1 kpl. Uwaga: Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po realizacji inwestycji. Stopień szczegółowości i szczegóły dotyczące niniejszego należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 1) zakres zamówienia obejmuje również: a) uzyskanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, b) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, decyzji i uzgodnień, c) uzyskanie akceptacji rozwiązań przez zamawiającego pod względem zgodności z zakresem przedmiotu zamówienia, a także aprobaty zaproponowanych rozwiązań i planowanych do użycia materiałów budowlanych oraz wstępnego szacunku kosztów, d) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, e) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. 4. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Pzp. 5. W dokumentacji projektowej wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca zawrze odniesienie do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w „Ekspertyzie technicznej z opinią mykologiczną ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich” - załączniku nr 8 do SIWZ oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 7. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz do zakresu prac projektowych. UWAGI: 1. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Należy uwzględnić uzyskanie warunków, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji na usunięcie wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją. 3. Należy ująć w projekcie budowlanym zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji, naprawy, remontu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich. 4. Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 5. Ogrodzenie zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich w Białymstoku: a) znajduje się na terenie parku stylowego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ z dnia 02.12.1958 r., nr rej. A-260, b) składa się m.in. z murków znajdujące się przy bramie wjazdowej pałacu Branickich, wpisanych do rejestru zabytków decyzją WKZ w Białymstoku z dnia 02.12.1958 r, nr rej. A-271, c) obejmuje Pawilon Włoski w parku przypałacowym Branickich w Białymstoku, wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Białymstoku z dnia 20.10.1966 r., nr rej. A-256, d) obejmuje Pawilon Toskański w parku przypałacowym Branickich wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Białymstoku z dnia 20.10.1966 r., nr rej. A-257, e) umiejscowione jest na terenie części miasta Białegostoku wpisanej do rejestru zabytków decyzją WKZ w Białymstoku z dnia 01.09.1977 r., nr rej. A-286. 6. Zakres zamówienia nie obejmuje odtworzenia wystroju rzeźbiarskiego oraz fresków i wazonów na attyce Pawilonu Toskańskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 800,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Toskańskim. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) – składają wszyscy wykonawcy -do oferty, 2) dokument, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ, składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V SIWZ – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informację o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w zał. nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w zał. nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - na lub wg zał. nr 3 do SIWZ, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 4. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach