Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej aktualny stan zanieczyszczenia wodno-gruntowego na terenach Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 365 33 10
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
  ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 365 33 10
  REGON: 34001127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej aktualny stan zanieczyszczenia wodno-gruntowego na terenach Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech dokumentacji hydrogeologicznych określających aktualny stan zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w trzech lokalizacjach. W ramach opracowania dokumentacji hydrogeologicznej należy wykonać prace – zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową, w skład której wchodzą: 1) Projekty robót geologicznych: Projekt I około 12,5112 ha (ul. Frankego/Paciorkiewicza). Projekt II około 22,3666 ha (ul. Matuszewskiego). Projekt III około 3,1041 ha (ul. Blumwego i Milcherta). 2) Decyzje zatwierdzające ww. projekty (Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/24/19 z dnia 12 marca 2019 r., Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/25/19 z dnia 12 marca 2019 r., Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/31/19 z dnia 20 marca 2019 r.). Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.bpp.bydgoszcz.pl/?app=zamowienia. Każda wykonana przez Wykonawcę dokumentacja powinna zostać zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w drodze ostatecznej (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnej) decyzji administracyjnej. Każdy z projektów będzie przedmiotem osobnej dokumentacji i dla każdego z projektów zostanie wydana osobna decyzja administracyjna. Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszty uzyskania wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itp. Zwiększenie zakresu robót w celu wykonania dokumentacji wskazanych w niniejszym ustępie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako zamówienia dodatkowe. Analizy próbek gruntu i próbek wód podziemnych muszą zostać wykonane przez laboratoria posiadające akredytację na oznaczenia związków zawartych w załączonej dokumentacji projektowej. Dopuszcza się przeprowadzenie oznaczeń zawartości związków nitroaromatycznych w gruncie metodą nieakredytowaną, w laboratorium posiadającym akredytację. Niedopuszczalne jest stosowanie metod przeglądowych (screeningowych) półilościowych do oznaczania zawartości poszczególnych substancji w wodzie i gruncie. Zamawiający wskazuje, że laboratorium nie należy traktować jako podwykonawcę. 2. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do zatwierdzenia dokumentacji przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a w tym celu do poprawiania ewentualnych wad i usterek dokumentacji. 3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wszystkie trzy wykonane dokumentacje oraz wykonane piezometry na okres 5 lat. Termin gwarancji rozpocznie bieg w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego – dla każdego z projektów oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351900-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0002 5584 6944 z dopiskiem wadium w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej aktualny stan zanieczyszczenia wodno-gruntowego na terenach Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Rekomenduje się, aby Wykonawca wskazał w ofercie numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną