Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 4260 w Elblągu – postępowanie nr 107/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 4260 w Elblągu – postępowanie nr 107/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 4260 w Elblągu. W ramach usługi należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkniętego o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego (w razie potrzeb), projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), projekt aranżacji technologicznej wraz z wyposażeniem i kartami katalogowymi, wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanego budynku, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które wymagana jest instrukcja obsługi, inwentaryzację stanu istniejącego terenu, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót osobno dla poszczególnych branż, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy, badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną projektowanej myjni, placów i dróg dojazdowych z wykorzystaniem przy projektowaniu, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, wytyczne Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla projektowanego obiektu, projekt budowlano - wykonawczy wielobranżowy (z uwzględnieniem przedmiotu zamówienia wynikający z przyjętych uwarunkowań w MWWO-U, rozwiązań technologicznych uzgodnień i obowiązujących wymagań dla tego typu obiektów, przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. W ramach zadania należy przewidzieć pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego 1337 Elbląg. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano – montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium, wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem „WADIUM – nr postępowania” i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty załącza się kopię dokumentu wadialnego i numeruje jako kolejną stronę w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach