Przetargi.pl
Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola

Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-186 Gierałtowice, ul. ks. Roboty
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3011300, 3011340 , fax. 032 3011306, 3011351
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gierałtowice
  ul. ks. Roboty 48
  44-186 Gierałtowice, woj. śląskie
  tel. 032 3011300, 3011340, fax. 032 3011306, 3011351
  REGON: 68784700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zadania jest opracowanie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej zasadności:  przebudowy istniejącego 2-kondygnacyjnego (parter, piętro oraz strych nieużytkowy) budynku handlowo-usługowego o kubaturze 6440,23m3 przy ul. Szkolnej 80 na działce nr 2000/121 na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola,  zagospodarowania terenu wokół istniejącego 2-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego do przebudowy na potrzeby 5-oddziałowego gminnego przedszkola na działkach nr 2000/121, 2001/121, 2003/121 i 1998/122. Istniejący budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na działce nr 2000/121 oraz działki nr 2001/121, 2003/121, 1998/122 bezpośrednio sąsiadujące z przedmiotowym budynkiem nie stanowią własności Gminy Gierałtowice. Gmina Gierałtowice zawarła stosowne porozumienie z właścicielem budynku na działce nr 2000/121 umożliwiające sporządzenie niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej.  Podstawowe parametry techniczne istniejącego budynku przeznaczonego do przebudowy: Powierzchnia zabudowy m2 697,56 Powierzchnia całkowita m2 2089,72 Powierzchnia podłóg (parter, piętro) m2 1158,49 Kubatura budynku m3 6440,23 Długość budynku m 31,27 Szerokość budynku m 30,97 Wysokość budynku m 11,05 Ilość kondygnacji kondygnacja Dwie kondygnacje (parter, piętro) + strych nieużytkowy  Podstawowe parametry techniczne działek Działka nr 2000/121 ha 0,20 Działka nr 2001/121 ha 0,20 Działka nr 2003/121 ha 0,0269 Działka nr 1998/122 ha 0,0998 2. Analiza techniczno-ekonomiczna swoim zakresem rzeczowym powinna obejmować co najmniej: a. Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 2000/121 w rejonie przebudowywanego budynku oraz na działkach nr 2001/121, 2003/121 i 1998/122 obejmujący:  Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej lub budowę nowego zjazdu z drogi publicznej,  Chodniki i ścieżki piesze, jezdnię manewrową wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych (nawierzchnie utwardzone),  Zieleń wraz z nasadzeniem drzew i krzewów,  Elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),  Plac zabaw wraz z wyposażeniem,  Oświetlenie terenu,  Ogrodzenie terenu. b. Projekt architektury, konstrukcji, aranżacji wnętrz przebudowy budynku na 5-oddziałowe przedszkole, obejmujący konieczny do wykonania zakres robót budowlanych, umożliwiający przystosowanie budynku do nowej funkcji, w tym między innymi:  Wszystkie konieczne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w budynku,  Uzupełnienie ścian konstrukcyjnych (w razie konieczności),  Dostosowanie istniejących elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, belki, nadproża, słupy, schody, konstrukcja dachu itp.) do nowej funkcji pomieszczeń,  Dostosowanie części strychu nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe,  Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodochronne,  Remont lub wymiana podłóg i posadzek,  Balustrady i pochwyty stalowe,  Ściany działowe,  Sufity podwieszane,  Roboty wykończeniowe (tynki, gładzie gipsowe, roboty malarskie, okładziny ścian itp.),  Stolarka okienna PCV, stolarka i ślusarka drzwiowa,  Roboty elewacyjne i obróbki blacharskie,  Dostosowanie istniejącego urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych do eksploatacji na 3 przystankach (parter, piętro, strych nieużytkowy),  Niezbędny zakres prac związany z przebudową konstrukcji i pokrycia dachowego oraz kominami. c. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący:  Przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej,  Budowę instalacji hydrantowej (w razie konieczności),  Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,  Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (w tym ogrzewania podłogowego) na pozostałej części budynku,  Przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,  Przebudowę w razie konieczności instalacji gazu, zaprojektowanie systemu detekcji gazu,  Przebudowę istniejącej kotłowni ze względu na brak instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz ze względu na zmianę funkcji budynku. d. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy sanitarnych obejmujący:  Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza wodociągowego,  Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji sanitarnej,  Przebudowę oraz częściowe wykonanie nowej zewnętrznej instalacji/przyłącza kanalizacji deszczowej,  Przebudowę w razie konieczności zewnętrznej instalacji/przyłącza gazu. e. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmujący:  Przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych a w razie konieczności zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Obiekt winien być wyposażony co najmniej w następujące systemy, urządzenia i instalacje:  główna tablica rozdzielcza,  instalacja oświetlenia podstawowego,  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,  instalacja oświetlenia nocnego,  instalacja gniazd wtyczkowych,  instalacja gniazd wtyczkowych typu „data”,  instalacja zasilania urządzeń technologicznych kotłowni,  instalacja zasilania urządzeń technologii kuchni,  instalacja zasilania kontroli detekcji gazu,  instalację zasilania wentylacji mechanicznej,  instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagającej indywidualnego zasilania i zabezpieczenia,  instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,  instalacja odgromowa,  instalacja sieci strukturalnej (telefon i internet),  instalacja do odbioru cyfrowym programów radiowych i telewizyjnych,  elektroniczny system rejestracji i rozliczania odpłatności dzieci,  instalacja monitoringu wizyjnego CCTV (z wykorzystaniem istniejącej instalacji),  instalacja sygnalizacji i włamania napadu SSWiN (z wykorzystaniem istniejącej instalacji),  instalacja domofonowa. f. Projekt zewnętrznych instalacji/przyłączy elektrycznych i niskoprądowych obejmujący:  Przebudowę w razie konieczności zasilania budynku w energię elektryczną,  Oświetlenie terenu wokół przebudowywanego budynku,  Wykonanie nowego przyłącza teletechnicznego do budynku. g. Projekt wyposażenia meblowego oraz pozostałego wyposażenia przedszkolnego obejmujący zakres umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie 5-oddziałowego przedszkola (meble szatniowe, szafy, biurka, stoły, krzesła, szafy na leżanki, leżanki, zestawy pościeli, dywany, kanapy itp.). h. Projekt technologii kuchni wraz z zestawieniem urządzeń gastronomicznych. 3. Analiza techniczno-ekonomiczna obejmuje wykonanie następujących opracowań: 3.1. KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA: a) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlano-instalacyjnej w wymaganym zakresie. b) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby 5- oddziałowego przedszkola łącznie z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej cztery wizualizacje obiektu łącznie z zagospodarowaniem terenu. c) Przedstawienie koncepcji określonej w ust. 3.1 pkt „b” Zamawiającemu do akceptacji. 3.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE): a) Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach mapy zasadniczej dla wykonania niniejszego opracowania (Zamawiający nie wymaga mapy do celów projektowych), b) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych i wywiadów branżowych służących wykonaniu przedmiotowej analizy techniczno-ekonomicznej (tj. projektom wykonawczym), c) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, d) Opracowanie (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej w razie potrzeby dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, e) Uzyskanie lub sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, wytycznych, danych, opracowań itp. niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych, f) Opracowanie projektów wykonawczych, g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. h) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. i) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. Szczegółowy i planowany zakres zadania został określony w rozdziale III pkt 1-2 niniejszej SIWZ. Zamawiający w celu umożliwienia wykonania niniejszej analizy techniczno-ekonomicznej załącza następujące opracowania i dokumenty:  proponowany program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Analiza techniczno-ekonomiczna zasadności przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 80 w Chudowie na potrzeby przedszkola”,  opis techniczny do projektu budowlanego budynku handlowo-usługowego z wewnętrzną instalacją gazową oraz ze zbiornikiem wód deszczowych,  rysunek - sytuacja w terenie,  rysunek - rzut parteru - dokumentacja powykonawcza,  rysunek - rzut piętra - dokumentacja powykonawcza,  rysunek - rzut strychu,  rysunek - przekrój „a-a” oraz „b-b” które stanowią integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian w koncepcji programowo-przestrzennej przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 4. Roboty budowlane mogą być realizowane na podstawie elementów przedmiotowej analizy techniczno- ekonomicznej (dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót). W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza analiza techniczno-ekonomiczna bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 5. Zakres i forma przedmiotowego opracowania (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich) powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986), c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 r. poz. 1422), d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 6. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, stwior, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót), stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie elementów analizy techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 projektu umowy: 9.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: 9.2. w zakresie używania, 9.3. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 9.4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 9.5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 9.6. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w analizie techniczno-ekonomicznej (tj. dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych, stwoir, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót) stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. 9.7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 10. Wykonawca oświadcza, że opracowana analiza techniczno-ekonomiczna na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do analizy techniczno-ekonomicznej lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: a. nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) – jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz adresy kontaktowe (faks, e-mail, telefon); b. cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ, zawartym w formularzu ofertowym; c. informacje, dotyczące projektanta branży architektonicznej d.termin gwarancji, e. wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, f. informację, potwierdzenie o stosowaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego przepisami RODO w związku z pozyskiwaniem danych osobowych osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 SIWZ, w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy np. KRS, CEIDG, (lub informacja o możliwości pobrania), pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) 4.Dokumenty informujące, czy i jakie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdziałem X pkt. 10 i 11 SIWZ) 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców. 7.Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest: 7.1. dostarczyć do siedziby Zamawiającego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wyszczególnionych w wykazie osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ich przynależność do OIA. 7.2. podać dane podwykonawcy (jeśli występuje) oraz wskazać zakres rzeczowo – finansowy usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach