Przetargi.pl
Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-731 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426649100, , fax. +48426649102
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  Wólczańska 17
  90-731 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426649100, , fax. +48426649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsi.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka-Tomaszów - Analizę należy przeprowadzić zgodnie z opisem szczegółowym. 1. Przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody przeprowadzoną w oparciu o analizę hydrogeologiczą lub hydrologiczną oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł (ognisk) zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody 2. Pozyskanie materiałów kartograficznych z właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych 3. Przeprowadzenie analizy potrzeby opracowania aktualizacji dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód powierzchniowych w sprawie wyznaczenia terenu ochrony pośredniej. 4. Inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł 00/100): 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 gwarancjach bankowych; 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: „……Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest (nazwa zadania, numer części), w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: …… (tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) … (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w wysokości ……..” 3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3.4 kwotę gwarancji; 3.5 termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą); 3.6 zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; ii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3.7 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ŁSI sp. z o.o. nie uzupełnił złożonej oferty. 4. Zamawiający przypomina, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., a nie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym, jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób właściwy zabezpieczona wadium. 5. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu „Dotyczy …(tytuł zamówienia)” 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 6.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy mBank SA w PLN: 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się aby, wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 9. Zwrot wadium następuje niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 12.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie uzupełnia złożonej oferty w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Regulaminu Sektorowego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Niniejsze zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 428 000,00 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI Sp. z . o. o. (zwanego dlaej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Sp. z o. z dnia 20 grudnia 2018 roku., na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach