Przetargi.pl
Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, Górczewska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000178235
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie 203 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie wyniki pierwszego, drugiego i trzeciego postępowania przetargowego (znak sprawy: IBE/3/2021, IBE/34/2021 oraz IBE/15/2022) – do zrealizowania pozostały 203 opisy na 1000 planowanych.Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna odzwierciedlać efekty uczenia się opisane w programie danego kierunku studiów, zatwierdzonym przez senat uczelni lub inny uprawniony do tego organ. Każdy program studiów jest unikatowy, dlatego nie zachodzi konflikt interesów między uczelniami. Właścicielem danego programu studiów/sylabusa pozostaje uczelnia, która go zatwierdziła i tylko ona ma prawo wprowadzić opis do ZSK. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że syntetyczna charakterystyka kwalifikacji pełnej wprowadzona do rejestru ZRK staje się własnością publiczną. Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, na wykonanie pełnego zakresu zamówienia (203 opisów) posiada on kwotę 303 485,00 zł brutto. Mając na względzie doświadczenia związane z wcześniej udzielanymi zamówieniami, oraz aktualne rozeznanie rynku, Zamawiający przeznacza na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim przewidziano kwotę 1495,00 zł brutto. Z racji tego że każda oferta stanowi odrębną część zmówienia, w przypadku oferty z ceną wyższą iż 1495,00 zł brutto za jeden opis, Zamawiający może zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy pzp, zdecydować o unieważnieniu postępowania w zakresie tej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie wyniki pierwszego, drugiego i trzeciego postępowania przetargowego (znak sprawy: IBE/3/2021, IBE/34/2021 oraz IBE/15/2022) – do zrealizowania pozostały 203 opisy na 1000 planowanych.Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna odzwierciedlać efekty uczenia się opisane w programie danego kierunku studiów, zatwierdzonym przez senat uczelni lub inny uprawniony do tego organ. Każdy program studiów jest unikatowy, dlatego nie zachodzi konflikt interesów między uczelniami. Właścicielem danego programu studiów/sylabusa pozostaje uczelnia, która go zatwierdziła i tylko ona ma prawo wprowadzić opis do ZSK. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że syntetyczna charakterystyka kwalifikacji pełnej wprowadzona do rejestru ZRK staje się własnością publiczną. Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, na wykonanie pełnego zakresu zamówienia (203 opisów) posiada on kwotę 303 485,00 zł brutto. Mając na względzie doświadczenia związane z wcześniej udzielanymi zamówieniami, oraz aktualne rozeznanie rynku, Zamawiający przeznacza na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim przewidziano kwotę 1495,00 zł brutto. Z racji tego że każda oferta stanowi odrębną część zmówienia, w przypadku oferty z ceną wyższą iż 1495,00 zł brutto za jeden opis, Zamawiający może zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy pzp, zdecydować o unieważnieniu postępowania w zakresie tej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;W postępowaniu mogą wziąć udział jedynie uczelnie spełniające wymogi określonew ustawie z dnia 20 lipca 2018 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 2018.08.30).Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku zgodnie z zapisami w/w ustawy, lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 prawoo szkolnictwie wyższym2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynikaz odrębnych przepisów:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcyw inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach