Przetargi.pl
Opieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 41218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2660230, 2660251 , fax. 32 2663630, 2660251
 • Data zamieszczenia: 2017-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. G. Zapolskiej 3
  41218 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2660230, 2660251, fax. 32 2663630, 2660251
  REGON: 27624072400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowo-cenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70% szacunkowej wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Mediqus, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania, opublikowanie odpowiedniego komunikatu drogą mailową; - dostarczenie Updatów oraz Upgradów Systemu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN), a Zamawiający dokona ich samodzielnej instalacji; b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych oprogramowania objętego Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w oprogramowania w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników, w sytuacjach koniecznych, potwierdzonych obustronnie) objętego Umową; f) (punkt wykreślony); g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych. W przypadku niepoprawnie zabezpieczonych nośników danych, błędów w tworzeniu kopii zapasowych leżących po stronie Zamawiającego, pomoc w awaryjnym odtwarzaniu stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych będzie wykonywana przez Wykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem; h) pomoc w weryfikacji / korygowaniu zebranych danych przez Zamawiającego przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. łącza telekomunikacyjne, nośniki optyczne, nośniki magnetyczne itp) wyłącznie w przypadku ich błędnego wygenerowania; i) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; k) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować , sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub za pomocą HelpDesku. m) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00 o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową. p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełny i szczegółowy zakres świadczonych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach