Przetargi.pl
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600 , fax. 074 8674062
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, fax. 074 8674062
  REGON: 00052605000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objęte są bezdomne zwierzęta, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz koty wolno żyjące. Realizacja zadania będzie polegała na systematycznym i stałym: 1) prowadzeniu we współpracy ze Strażą Miejską na każde zgłoszenie Gminy Miejskiej Kłodzko odłowu zwierząt i umieszczenie ich w miejscu przetrzymywania zwierząt do czasu odnalezienia właściciela (opiekuna), przekazania do adopcji lub schroniska(dot. 60 szt. wyłapanych osobników), 2) odłów zwierząt winien nastąpić w czasie 24 godz. od powzięcia informacji o konieczności jego przeprowadzenia, 3) prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt oraz dokumentacji fotograficznej i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu (w cyklach jednomiesięcznych), 4) zapewnieniu wyżywienia (w tym zakupu karmy) i opieki wyłapanym zwierzętom, 5) prowadzenie działań zmierzających do odnalezienia właściciela (opiekuna) zwierzęcia m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń w mediach o znalezionych zwierzętach oraz zwierzętach przeznaczonych do adopcji, 6) w wyniku bezskutecznych działań opisanych w pkt 5, przygotowywanie adopcji i przekazanie zwierząt nowym właścicielom; przekazywanie bezdomnych zwierząt do rodzin adopcyjnych następować będzie na podstawie pisemnych umów adopcyjnych zawartych pomiędzy Wykonawcą a osobami/podmiotami adoptującymi, 7) przekazywanie do schroniska zwierząt, których nie oddano do adopcji w okresie 3 miesięcy od chwili wyłapania zwierzęcia, 8) zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, w skład której wchodzą kontrola stanu zdrowia, profilaktyka zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych i w uzasadnionych przypadkach leczenie, założenie książki kontroli weterynaryjnej dokumentującej przeprowadzone czynności weterynaryjne wraz z poświadczeniem wykonania tych czynności przez lekarza weterynarii; w uzasadnionych przypadkach organizowanie i pośredniczenie w 14 dniowej kwarantannie, eutanazja zwierzęcia. Ponadto, w ramach ograniczania populacji bezdomnych zwierząt - przeprowadzenie sterylizacji do 50 szt. osobników żeńskich kotów oraz do 60 szt. suk, 9) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych, 10) pozyskiwania lub zakupu karmy dla wolno żyjących kotów i jej przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego (na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego). Zamawiający wymaga, aby: 1) przy wyłapywaniu zwierząt Wykonawca posługiwał się urządzeniami i środkami posiadającymi stosowne certyfikaty/atesty oraz sposób wykonywania tych czynności nie będzie zagrażał ich życiu i zdrowiu, 2) Wykonawca posiadał co najmniej podstawowy sprzęt, który zostanie użyty podczas realizacji zamówienia tj.: - rękawice ochronne, - siatka do wyłapywania zwierząt, - chwytak automatyczny na psy, - klatka do przewozu psów, - klatka do łapania kotów, - pętla do łapania i prowadzenia małych psów, - klatka do transportu kotów i małych psów. 3) Wykonawca posiadał środki do przewozu zwierząt spełniających warunki - samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę, 4) miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt spełniało wszelkie standardy budowlane i sanitarno - epidemiologiczne oraz utrzymywane było na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym. Wykonawca uprawniony jest w ramach zawartych umów przez Gminę Miejską Kłodzko do: 1) nieodpłatnego korzystania z usług elektronicznej identyfikacji psów wraz z jednokrotnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, 2) nieodpłatnego korzystania z usług unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych. Prace będące przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów, przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów sanitarnych oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Każdy z Wykonawców winien ubezpieczyć wykonywane usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywanymi usługami. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy a powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania wykonywanych usług obciążają Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach