Przetargi.pl
OKRESOWA 5 - LETNIA ORAZ 1-ROCZNA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INFRASTRUKTUTY LOTNISKOWEJ

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1251621 , fax. 26 1251787
 • Data zamieszczenia: 2018-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Jana III Sobieskiego 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 26 1251621, fax. 26 1251787
  REGON: 222106502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OKRESOWA 5 - LETNIA ORAZ 1-ROCZNA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INFRASTRUKTUTY LOTNISKOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów budowlanych (okresowych: 5-letnich oraz rocznych infrastruktury lotniskowej) administrowanych przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane: 1) Przegląd obiektów budowlanych znajdujące się w obszarze działania Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) Gdynia Grabówek, 2) Przegląd obiektów budowlanych znajdujące się w obszarze działania Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) Gdynia Babie Doły 3) Przegląd obiektów budowlanych znajdujące się w obszarze działania Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) Gdynia Siemirowice, 4) Przegląd obiektów budowlanych znajdujące się w obszarze działania Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) Wejherowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach