Przetargi.pl
Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Rzeczniów

GMINA RZECZNIÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 27-353 Rzeczniów, -
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RZECZNIÓW
  -
  27-353 Rzeczniów, woj. mazowieckie
  REGON: 670223971
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeczniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Rzeczniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Rzeczniów. Zadanie obejmie kilka odcinków dróg, których nawierzchnie są w złym stanie technicznym oraz posiadają liczne wyboje i ubytki. Pod względem topograficznym drogi zlokalizowane są na terenie płaskim, w wielu przypadkach mają niesprawny system odwodnienia. W bezpośrednim otoczeniu planowanych odcinków występuje zabudowa mieszkalno-gospodarcza i pola uprawne. Remont odcinków dróg pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się po drodze pojazdów. Podróż będzie bardziej komfortowa, pojazdy nie będą ulegały uszkodzeniom wywołanym złym stanem nawierzchni dróg. Remont dróg zwiększy również bezpieczeństwo pieszych oraz innych uczestników ruchu. Nastąpi zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu. Projektowane zadania będą polegać na wykonaniu nawierzchni: podbudowy, warstw wiążących i ścieralnych oraz wykonaniu poboczy.3. Przedmiot zamówienia składa się z 7 zadań:Zadanie 1: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 340, Zadanie 2: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 263,Zadanie 3: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 246, Zadanie 4: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 308,Zadanie 5: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA, DZIAŁKA NR EWID. 320,Zadanie 6: REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECIERÓWKA NR 46 – 48 NR EWID DZIAŁKI 798,Zadanie 7: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW, NR EWID. 231.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:BS Iłża Filia Rzeczniównr konta: 03 9129 0001 0010 0150 0601 0009z adnotacją „Wadium – Znak sprawy UGR.271.09.2023”12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowejOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:polegała na budowie , przebudowie lub remoncie drogi o długości min. 800 m.a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą (Kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej których zakres uprawnia do kierowania robotami w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakresrobót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.3) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, ppkt. 1) SWZ - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot.4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią o nadaniu uprawnień.5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach